Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem

Kārtību, kādā no psihoaktīvām vielām - alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām - atkarīgi bērni par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 06.11.2006. MK noteikumi Nr.914 "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus" (turpmāk- noteikumi Nr.914).

Saskaņā ar noteikumiem Nr.914 bērni pakalpojumus var saņemt pēc pilna motivācijas un ārstēšanās kursa pabeigšanas narkoloģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas, vai, ja narkologs, izvērtējot bērna veselības stāvokli, secina, ka bērns pārmērīgi lieto psihoaktīvās vielas ar tieksmi uz atkarības attīstību.

Pakalpojumu saņemšanai bērna likumiskajam pārstāvim/pārstāvjiem (vecāki, aizbildnis, bāriņtiesa vai ārpusģimenes aprūpes iestādes vadītājs) pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

1) likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums;

2) narkologa atzinums saskaņā ar noteikumu Nr.914 1.pielikumu, kurā norādīta:

  • bērna slimības diagnoze;
  • vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums;
  • norāde, ka bērnam nav noteikumu Nr.914 2.pielikumā minēto kontrindikāciju (alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu atkarību izraisošo vielu intoksikācija vai abstinences sindroms, psihotiski traucējumi, adaptācijas traucējumi ar suicidālām domām un uzvedību, personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājumu vai disfunkcijas dēļ, personības traucējumi ar dekompensāciju, vidēji smaga un smaga garīga atpalicība, somatiskas saslimšanas, kam nepieciešama intensīva speciāla izmeklēšana un ārstēšana (var tikt uzņemti remisijas stāvoklī), izteikti kustību un koordinācijas traucējumi, sabiedriskā bīstamība);

3) izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs:

  • VSIA „Slimnīca "Ģintermuiža"", adrese - Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3008, tālr. +371 2839 7120, e-pasts - slimnica@gintermuiza.lv.

Kontaktinformācija:

Nodaļas vadītāja Solvita Zviedre
Tālrunis: 67771034
E-pasts: Solvita.Zviedre@siva.gov.lv

Eksperte Ina Grēfa
Tālrunis: 67771043
E-pasts: Ina.Grefa@siva.gov.lv