Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija:
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/152
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Profesionālās rehabilitācijas informatīvās sistēmas uzturēšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 7100,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža 12 mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums:29.01.2014. Protokols Nr.4;līdz 20.01.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA 3Ro, EUR 7100.00
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_152.docx
Izraksts_Protokols_Nr.4_lemums.docx
Ligums_Nr._SIVA_2013_152.PDF