Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/08
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Skuju ekstrakta iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 5122,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 31.12.2015.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 20.02.0214.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 30.01.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Iepirkums pārtraukts, jo: viena pretendenta piedāvājums neatbilst iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām, otra pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja paredzamo līgumcenu, trešajam pretendentam ir nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_08_p.docx
Protokols_Nr.5_(Lemuma_pienem._2)_izraksts.docx