Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa.Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/18
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Materiālu, instrumentu un iekārtu iegāde transportlīdzekļu pārbūvei
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 3273,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61,Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža līdz 30.12.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums: 14.02.2014.;līdz 10.02.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,YE International", Līgumcena EUR 3273,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx