Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa.Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/20
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Tehnisko palīglīdzekļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 3379,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža līdz 31.03.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 10.02.2014.;līdz 06.02.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Slēgta akciju sabiedrība ,,Slaugivita” , līgumcena EUR 3379,00 bez PNV.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_20.docx