Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/30
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Pacelšanas mehānisma nomaiņa liftam
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 5976,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 25.02.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 24.02.2014. plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTPLŪSMA", līgumcena EUR 4400,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_30_p.docx
Protokols_Nr.5_(Lemuma_pien.)_izraksts.docx
Ligums_Nr._SIVA_2014-30.PDF