Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/35
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ugunsdrošības vārstu novietojuma izmaiņas atbilstoši LBN normām
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 300,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 59, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 15 (piecpadsmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 21.02.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 21.02.2014. plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALANG-P", līgumcena EUR 295,22 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_35_p.docx