Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/87
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Telpu noma atbalsta punktam Jelgavā
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Jelgavā
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums 08.07.2014.; līdz 07.07.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Iepirkums pārtraukts, jo nav saņemti piedāvājumi.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_87.docx