Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/109
Iepirkuma priekšmets un apjoms: 1. drošības grupas medicīnas ierīču civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 71,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņēmts 28.08.2014.;līdz 28.08.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: AAS BALTA, EUR 60,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx