Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/191
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Remontmateriālu un iestādes uzturēšanas materiālu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 12014,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, 59, Slokas iela 61, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24 (divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 29.01.2015.;ProtokolsNr.5;līdz 26.01.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Tirdzniecības mans ,,Kurši"
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.5_Izraksts.docx
Ligums_-_Izraksts.docx