Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/36
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mīkstā inventāra iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 223,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 59, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 1 (viens) mēnesis
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 11.11.2015.Protokols Nr.4;līdz 9.11.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Katūns, līgumcena EUR 201,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Liguma_Izraksts.docx