Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija:
Iepirkuma identifikācijas numurs: ŠN 2017/12-DI
Iepirkuma priekšmets un apjoms: "Dabasgāzes iegāde"
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 59, Jūrmala; Dubultu prospekts 71, Jūrmala; Slokas iela 61, Jūrmala; Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no 2017.gada 01.novembra līdz 2019.gada 30.aprīlim
Lēmuma pieņemšanas datums:
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Akciju Sabiedrība "Latvijas Gāze"
Pievienotie dokumenti:
Ligums_LG_izraksts.docx