Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/03
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Pirts iekārtu tehniskā apkope
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Līgums izbeigts 25.07.2013(24 mēneši no parakstīšanas brīža)
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 21.01.2013. Līgums parakstīts 04.02.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA " TERMANS" - Ls1091,04
Pievienotie dokumenti:
NAV