Aktualitātes

SIVA Projekts pieteikts prestižajai Eiropas Komisijas izcilības balvai profesionālās izglītības jomā

21-06-2018 11:52

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (Projekts) pieteikts  prestižajai Eiropas Komisijas izcilības balvai profesionālās izglītības jomā “European funding for excellence in Vocational Education and Training”.

Eiropas Komisijas izsludinātās balvas mērķis  ir  padarīt redzamus tos dalībvalstu  labās prakses piemērus profesionālās izglītības jomā, kas darbojas ar mērķi nodrošināt uz karjeru un nodarbinātību vērstas profesionālās izglītības piedāvājumu, un inovatīvas apmācību metodes.

SIVA Projekta mērķis ir veicināt diskriminācijas riskiem visvairāk pakļauto sabiedrības grupu – personu ar smagu invaliditāti un personu ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Personām, kuras dažādu funkcionālo traucējumu dēļ nav spējīgas apgūt konkrētu profesiju vai arodu, Projekts piedāvā atsevišķu moduļu veidā apgūt konkrētas zināšanas un darba prasmes, kas uzlabotu šo personu iespējas iekļauties darba tirgū. Projekta rezultātā tiks izveidota arī valstī pirmā darba prasmju un iemaņu sertificēšanas sistēma, kas ļaus darba tirgum piedāvāt atbilstoši sagatavotus un apmācītus darbiniekus – vienkāršo darbu veicējus.

Programmu apguvē ir  individuāla pieeja (grupā līdz 2 dalībniekiem),  mācības ilgst no četriem mēnešiem līdz pat 1 gadam. Prasmes var apgūt 35 dažādās programmās,  kā piemēram, dokumentu kopēšana, ziepju izgatavošana, preču kraušana noliktavā, preču marķēšana, etiķešu līmēšana, preču komplektēšana, augļu dārzeņu šķirošana, veļas gludināšana u.c.

Mācību saturā ir iekļauti ne tikai profesionālie priekšmeti, nodrošinātas mācību ekskursijas, organizēta darba vidē balstītu mācību priekšmetu apgūšana, bet arī saskarsmes prasmju treniņš darba attiecību veidošanai (sagatavošanās darba intervijām, sava portfolio izveide u.tml.). 

Lai uzturētu projekta dalībnieku  esošo veselības stāvokli  mācību laikā, apmācību saturā iekļautas arī fiziskās aktivitātes, tāpat atbilstoši individuālajam rehabilitācijas plānam var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ar ārstniecības elementiem.

Svarīgi, ka mācību laikā tiek nodrošināts psiholoģiskais un karjeras atbalsts ikvienam programmas dalībniekam.  Ar šo programmu palīdzību tiek uzlabotas arī personas sociālās prasmes, kā rezultātā tiek novērota pozitīva dinamika sociālajās aktivitātēs – aktīva un ieinteresēta  dalība gan projekta aktivitātēs,  gan piedalīšanās brīvā laikā nodarbībās.

Lai pieteiktos prasmju apmācību programmu apguvei, vispirms nepieciešams veikt katras personas profesionālās piemērotības izvērtējumu, lai noskaidrotu  veselības stāvokli, kognitīvās spējas un psihosociālās prasmes, iegūtās  zināšanas, fiziskās spējas un esošo pieredzi. Šajā sākumposmā noskaidro arī vispārējo zināšanu līmeni, to skaitā prasmi lasīt, rakstīt, rēķināt, lai varētu rekomendēt pēc iespējas atbilstošāku apmācību programmu arī tām personām, kuru mācīšanās spējas vai lasīt un rakstītprasme ir ierobežota.

“Lai gan profesionālā izglītība ir reglamentēta un tā tiek nodrošināta atbilstoši akreditētas profesionālās izglītības iestādes darbībai, izstrādātās projekta programmas un to ieviešana demonstrē, ka profesionālā izglītība specifiskai mērķa grupai var būt kā  multifunkcionāls, efektīvs un elastīgs profesionālās rehabilitācijas pakalpojums, kas, individuāli pielāgots katras personas vajadzībām, paaugstina personas nodarbinātības iespējas un iespējas uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā“ uzsver SIVA direktore Ilona Jurševska.

 

Iet atpakaļ