Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/44
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Skuju ekstrakta iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 5122,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 31.12.2015.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 05.03.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 04.03.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIOLA FARMA", līgumcena EUR 4500,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_44_p.docx
Protokols_Nr.4_(Lemuma_pienemsana)_izraksts.docx
Ligums.PDF