Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/45
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Monitoringa apkopojums oglekļa dioksīda emisijas samazināšanai Sociālās integrācijas valsts aģentūras dienesta viesnīcas ēkās Dubultu prospektā 59, Jūrmalā
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 1135,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, dienesta viesnīcas ēkas Dubultu prospektā 59, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Viens mēnesis no līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 05.03.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 05.03.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEK", līgumcena EUR 1135,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_45_p.docx