Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/84
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ugunsdzēšamo aparātu apkopes, uzpilde un automātisko ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu tehniskā apkalpošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 4126,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71 un 59, Slokas iela 61 un 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana par iepirkuma priekšmeta 1.daļu 03.07.2014.; par iepirkuma priekšmeta 2.daļu 26.06.2014. Piedāvājumu iesniegšana līdz 25.06.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: 1.daļai - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grenade & Serviss", līgumcena EUR 761,28 bez PVN; 2.daļai - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FTP", līgumcena EUR 1900,00 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_84_p.docx
Protokols_Nr.4_(Lemuma_pien._2.dala)_84_IZRAKSTS.docx
Protokols_Nr.5_(Lemuma_pien._1.dala)_84_IZRAKSTS.docx
Ligums_SIVA_2014_84-1.PDF
Ligums_SIVA_2014_84-2.PDF