Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/146
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Darba apģērbu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 7407,69 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 1 (viens) mēnesis
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 28.11.2014. Protokols Nr.4;līdz 19.11.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sakta Tukums,7.d.līgumcena EUR 687,97 bez PVN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Andžejs un partneri 1.d.EUR 3737,00bez PVN;2.d. EUR 778,48 bez PVN;3.d. EUR69,29; 4.d.EUR754,00 bez PVN; 5.d.EUR 520,66 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4(Izraksts).docx
Ligums_4d.-146-4_-_Izraksts.docx
Ligums_2d._146-2-Izraksts.docx
Ligums_3d.-146-3_-_Izraksts.docx
Ligums_1d.-146_-_Izraksts.docx
Ligums_5d.-146-5-IZRAKSTS.docx
Ligums__7.d._146-7-Izraksts.docx