Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/4
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Remontmateriālu un iestādes uzturēšanas materiālu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 26744,00 EUR bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24 (divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 09.02.2016, Protokols Nr.4;līdz 05.02.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Tirdzniecības nams Kurši, līgumcena EUR 26744,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx