Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/1
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Gaisa filtru elementu iegāde ventilācijas sistēmām
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 6600,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 36 (trīsdesmit seši) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 21.02.2017.Protokols Nr.4;līdz 13.02.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Emburgas filtri EUR 5750,64bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Liguma_izraksts.docx