Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/10
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas uzturēšanas un papildināšanas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 19008
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 36 (trīsdesmit seši) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 29.05.2017. Protokols Nr.4; līdz 19.05.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību DIVI grupa EUR 19008 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Ligums_-_Izraksts.docx