Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: ŠN 2018/2-DI
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Degvielas iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta:
Līguma izpildes termiņš: no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 14.novembrim
Lēmuma pieņemšanas datums:
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Akciju sabiedrība "VIADA Baltija", 19835.00 EUR
Pievienotie dokumenti:
Ligums_Degvielas_iegade_izraksts.pdf