Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2018/4/ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: "Personas darbspēju novērtēšanas metodes Melba/Ida iegāde"
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: līdz 2018.gada 30.novembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 04.07.2018., protokols Nr.6
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Miro GmbH, līgumcena EUR 18014,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Lemums_izraksts.pdf
Ligums_Miro_GmbH_izraksts.pdf