Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, tel. 67771035, e-pasts: larisa.aizstrauta@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/50
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Bukletu, veidlapu maketēšana pēc gatava parauga un drukāšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Slokas ielā 68, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: līguma slēgšanas brīža līdz 2013.gada 30.maijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 17.04.2013. Piedāvājumu iesniegšana: līdz 04.04.2013.plkst.:10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA " TALSU TIPOGRĀFIJA" - Ls2474,00
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_50.docx
Izraksts_Protokols__5_lemums.docx