Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/86
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Horizon sistēmas atbalsts pārejai no latu uz eiro pamatvalūtu
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls 1952
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 31.12.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums:
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FMS", līgumcena bez PVN Ls 1952,40
Pievienotie dokumenti:
NAV