Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/48
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Atlīdzība un komandējumu (dienesta braucienu) izdevumu segšana ekspertiem (akreditācijas komisijas darbs)
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 247,04
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Līguma izpildes termiņš: no 2013.gada 8.aprīļa līdz 2013.gada 12.aprīlim
Lēmuma pieņemšanas datums:
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Izglītības kvalitātes valsts dienests, līgumcena Ls 247,04
Pievienotie dokumenti:
NAV