Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa.Aizstrauta
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/19-2
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Obligātā praktikantu apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls75,00
Līguma izpildes vieta:
Līguma izpildes termiņš: līdz 30.09.2014
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņešanas datums: 30.09.2013; Iesniegšanas termiņš: līdz 30.09.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: BTA Insurance Company SE, LVL54,60.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx