Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam

Kārtību, kādā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 03.12.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā" (turpmāk - MK noteikumi Nr.578).

Lai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietusī persona saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai vai Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) uzrāda personu apliecinošu dokumentu, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecību un iesniedz:

  • rakstisku iesniegumu par pakalpojumu piešķiršanu. Iesniegumam pievieno Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju;
  • ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli, kurā norādīta informācija par saslimšanām, kuru dēļ jāvērš īpaša uzmanība pakalpojuma saņemšanai un atsevišķu rehabilitācijas tehnoloģiju lietošanai.

Pēc personas dokumentu saņemšanas un pārbaudes, ja iesniegtie dokumenti un personas statuss atbilst MK noteikumos Nr.578 noteiktajiem kritērijiem, Pašvaldības sociālais dienests 10 darbdienu laikā dokumentu pēc saņemšanas nosūta tos Aģentūrai.

Aģentūra pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs: 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). 
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67771038, 67771037, 6771034, 67771054, 26543857, e-pasts: siva@siva.gov.lv, mājas lapa: www.siva.gov.lv

Kontaktinformācija:

Eksperte Inese Šmite
Tālrunis: 67771054
E-pasts: Inese.Smite@siva.gov.lv

Sabiedrības pārvaldes speciāliste Dina Tohva
Tālrunis: 67771038
E-pasts: Dina.Tohva@siva.gov.lv