SIVA iekārto telpas un nodrošina materiāli tehnisko bāzi profesionālo programmu īstenošanai

SIVA pabeigusi labiekārtot  mācību klases un laboratorijas ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk - ESF projekts)  dalībniekiem, lai prasmju programmas un apmācības profesionālās tālākizglītības programmās “Florists”,” “Galdnieka palīgs” un “Dārzkopis”  notiktu ērtās un personām ar invaliditāti piemērotās telpās, kas aprīkotas ar mūsdienīgām un kvalitatīvām tehnoloģiskajām iekārtām.

Š.g. 13.martā SIVA vadība devās uz jauno mācību telpu atklāšanu – novērtēja mācību kabinetos un laboratorijās veiktos remontdarbus un iegādāto galdniecības iekārtu klāstu,  tikās ar profesionālo priekšmetu pasniedzējiem, vēroja mācību procesu un apskatīja  audzēkņu sagatavotos praktisko darbu paraugus, vēlot   ESF projekta dalībniekiem sekmīgi turpināt apgūt izvēlēto programmu.

 

ESF projekta ietvaros  SIVA piedāvā piecas profesionālās rehabilitācijas programmas – “Florists”, “Lietvedis”, “Galdnieka palīgs”, “Dārzkopis” un “Noliktavas darbinieks”.Programmu mērķis ir nodrošināt profesionālās  kvalifikācijas ieguvi un radīt vienlīdzīgas iespējas darba tirgū personām ar smagu invaliditāti, ņemot vērā katras personas veselības stāvokli, attīstības līmeni, sākuma zināšanas un prasmes, intelektuālās un fiziskās spējas un esošo pieredzi. Profesionālās programmas apguve ietver arī kvalifikācijas praksi – tā ir iespēja pielietot jauniegūtās prasmes un zināšanas potenciālajā darba vietā.

Tāpat no š.g. janvāra ESF projekta ietvaros  uzsākta dalībnieku iesaiste Prasmju apmācību programmās.  Prasmju apmācībās paredzēta  individualizēta pieeja, šajās izglītības  programmās mācības paredzētas   no 4 mēnešiem līdz pat 1 gadam. 

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā”   finansējums paredzēts, lai  dotu iespēju  100 personām darbspējas vecumā ar smagu invaliditāti  vai garīga rakstura traucējumiem iesaistīties un iegūt nepieciešamās prasmes, kas atbilstošas darba tirgus prasībām. Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai un iekārtu iegādes izmaksas ESF projekta finansējumā  veido vairāk kā 40 000 eiro.

 

Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā

Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 11.aprīlī.

Projekta ietvaros tiks pilnveidota profesionālās rehabilitācijas sistēma, tādējādi veicinot pakalpojumu pieejamību Projekta mērķa grupai – personām ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditātes) un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Personām ar smagu invaliditāti tiks izstrādātas un ieviestas 5 jaunas, darba tirgus pieprasījumam atbilstošas profesionālās rehabilitācijas programmas. Savukārt, lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos darba tirgū, projekta ietvaros tiks izveidota prasmju sertificēšanas sistēma, tai skaitā izstrādātas un ieviestas 35 darba tirgus vajadzībām atbilstošas prasmju apmācību programmas. Pēc profesionālās rehabilitācijas programmas apguves personas ar smagu invaliditāti iegūs profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, savukārt personas ar garīga rakstura traucējumiem pēc prasmju apmācības programmas – prasmju apliecinošu dokumentu.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros Projektā iesaistītajām personām tiks nodrošināta ne tikai profesionālās rehabilitācijas programmu vai prasmju apmācību programmu apguve, bet arī pasākumi darbspēju saglabāšanai un uzlabošanai (sociālā rehabilitācija), sniegts atbalsts darba vietas atrašanai, kā arī sniegtas konsultācijas darba devējiem par projekta mērķa grupas dalībnieku iesaisti darbā.

Profesionālās rehabilitācijas programmu un prasmju apmācību programmu laikā tiks nodrošinātas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vienlaikus tiks nodrošināti nepieciešamie papildu pakalpojumi – izmitināšana un ēdināšana.

Projekta kopējais finansējums ir 1 252 127 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 064 308 euro un valsts budžeta finansējums – 187 819 euro.

Projekta īstenošana plānota līdz 2019.gada 31.decembrim.

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 rekvizīti:

Nodokļu maksātāja kods: Nr. 90001790030
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Valsts kase, kods: TRELLV22XXX
Konts: LV18TREL218045403700B
Faktiskā atrašanās vieta: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Aktivitātes: 

SIVA iekārto telpas un nodrošina materiāli tehnisko bāzi profesionālo programmu īstenošanai (13.03.2018.)

SIVA  Jūrmalas profesionālajā vidusskolā uzsāksies prasmju apmācību programmas (04.01.2018.)

SIVA Konsultatīvā padome tiekas kārtējā sanāksmē (28.11.2017.)

SIVA uzsākta profesionālās rehabilitācijas programma kvalifikācijai LIETVEDIS (23.10.2017.)

Latgales reģiona darba devējiem organizēts pasākums “Darba devēju un personu ar invaliditāti sadarbības perspektīva” (19.10.2017.)

Prezentācijas:

SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola uzsāk pirmo profesionālās rehabilitācijas programmu florista kvalifikācijas iegūšanai (01.08.2017.)

Kurzemes reģiona darba devējiem organizēts pasākums par personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības un apmācību iespējām (28.06.2017.)

Prezentācijs:

Licencētas piecas jaunas profesionālās rehabilitācijas izglītības programmas (26.05.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” vizīte Jelgavā (19.05.2017.)

ESF projekts “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātība un sabiedrībā” organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (13.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” notiek pirmais profesionālās piemērotības noteikšanas pasākums (06.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” pieredze Astangu profesionālās rehabilitācijas centrā (10.03.2017.)

ESF projekts "Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (14.02.2017.)

Projekta vadītāja Andra Dietlava
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta vecākais eksperts Dace Apine
Kontakttālrunis: +371 26385047
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta jurists/iepirkumu speciālists Kristīne Ohotska
Kontakttālrunis: +371 29459928
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta finanšu speciālists Vera Asare
Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta galvenā grāmatveža vietnieks ESF projekta jautājumos Tatjana Vologžaņina
Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta izglītības metodiķis Valdis Bogdanovs
Kontakttālrunis: +371 26950179
e-pasts: Valdis.Bogdanovs@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta karjeras konsultants Edvarts Stelmakers
Kontakttālrunis: +371 27048417
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta pedagogs/skolotājs Māra Fiļina
e-pasts: Mara.Filina@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta psihologs Lauma Tīsa
Kontakttālrunis: +371 27003892
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta sociālais darbinieks Dace Dzelme
e-pasts: Dace.Dzelme@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta ārsts Jevgēnijs Šusts 
Kontakttālrunis: +371 26316935
Adrese: Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta medicīnas māsa Agnese Bērziņa
Kontakttālrunis: +371 26316935
Adrese: Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta fizioterapeits Kristīne Dzenava
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta ārsts-psihiatrs Danuta Kandele
e-pasts: Danuta.Kandele@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta ergoterapeits Anna Golubeva
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015