Rožu svētki – pirmais tālākizglītības programmas izlaidums!

F projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

2018.gada 1.augustā SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā atzīmējām “Rožu svētkus” - profesionālās programmas “Floristu pakalpojumi” izlaidumu.  Savu izlaidumu rožu noskaņās svinēja arī neformālās izglītības prasmju programmu “Augļu un dārzeņu mizošana”, “Koku un krūmu stādīšana” un “Preču kraušana noliktavā” dalībnieki.
Astoņiem skaistā aroda - florists - absolventiem mācības ilga 12 mēnešus (1920 stundas), kvalifikācijas eksāmenu visi dalībnieki nokārtoja ar izcilu un teicamu vērtējumu. Eksāmena komisija atzinīgi novērtēja floristu veikumu. Komisijas sastāvā bija eksperti no Amatniecības kameras, kuri var lepoties ar ilgstošu floristu pieredzi un šī skaistā aroda iedibināšanu Latvijā.
Floristikas pakalpojumi ir ļoti pieprasīta SIVA Jūrmalas profesionālās vidusskolas mācību programma, kuras laikā dalībnieki ar smagu invaliditāti iegūst ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas un pieredzi divu mēnešu praksē pie darba devēja.
Skolas administrācija īpaši gandarīta ir par absolventi, kura nokārtoja eksāmenu ar vērtējumu 10 balles un ir jau uzsākusi darba attiecības. Pārējie programmas dalībnieki turpinās darba gaitas prakses vietās vai turpinās mācības.
Izlaidumu 1.augustā svinējām arī pieciem prasmju programmu dalībniekiem, kuri veiksmīgi pabeidza mācības neformālās izglītības prasmju programmās “Augļu un dārzeņu mizošana”, “Koku un krūmu stādīšana” un “Preču kraušana noliktavā”. Šie jaunie cilvēki, kuriem mācības ilga četrus mēnešus, vēl sešus mēnešus pēc apmācību programmas beigšanas saņems  atbalstu darba meklēšanā.
 

Absolventi - apsveicam ar diplomu un apliecību saņemšanu, esiet neatlaidīgi, pieņemiet jaunus izaicinājumus un pārvariet rožu kaprīzes savā ceļā – jums viss izdosies!

Pirmais izlaidums ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā”

2018.gada 14.maijā sirsnīgā un dziedošā atmosfērā svinējām pirmo izlaidumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) prasmju apmācību programmas “Ielu slaucīšana, lapu grābšana” absolventēm.

 

Mūsu absolventes mācības uzsāka šī gada 23.janvārī un 7.februārī. Četru mēnešu profesionālās rehabilitācijas programmā audzēknes apguva amata mācību, saskarsmes prasmes, veselīga dzīvesveida pamatus, sabiedrības un cilvēka drošību. Mērķa realizēšanai projekts vēl sešus mēnešus pēc apmācību programmas beigšanas audzēknēm sniegs savu atbalstu darba meklēšanā.

Apsveicam ar apliecību saņemšanu! Priecājamies kopā ar jums un vēlam veiksmi, atrodot darbu privātajos vai valsts uzņēmumos, kur notiek teritoriju sakopšanas darbi!

Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā

Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 11.aprīlī.

Projekta ietvaros tiks pilnveidota profesionālās rehabilitācijas sistēma, tādējādi veicinot pakalpojumu pieejamību Projekta mērķa grupai – personām ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditātes) un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Personām ar smagu invaliditāti tiks izstrādātas un ieviestas 5 jaunas, darba tirgus pieprasījumam atbilstošas profesionālās rehabilitācijas programmas. Savukārt, lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos darba tirgū, projekta ietvaros tiks izveidota prasmju sertificēšanas sistēma, tai skaitā izstrādātas un ieviestas 35 darba tirgus vajadzībām atbilstošas prasmju apmācību programmas. Pēc profesionālās rehabilitācijas programmas apguves personas ar smagu invaliditāti iegūs profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, savukārt personas ar garīga rakstura traucējumiem pēc prasmju apmācības programmas – prasmju apliecinošu dokumentu.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros Projektā iesaistītajām personām tiks nodrošināta ne tikai profesionālās rehabilitācijas programmu vai prasmju apmācību programmu apguve, bet arī pasākumi darbspēju saglabāšanai un uzlabošanai (sociālā rehabilitācija), sniegts atbalsts darba vietas atrašanai, kā arī sniegtas konsultācijas darba devējiem par projekta mērķa grupas dalībnieku iesaisti darbā.

Profesionālās rehabilitācijas programmu un prasmju apmācību programmu laikā tiks nodrošinātas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vienlaikus tiks nodrošināti nepieciešamie papildu pakalpojumi – izmitināšana un ēdināšana.

Projekta kopējais finansējums ir 1 252 127 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 064 308 euro un valsts budžeta finansējums – 187 819 euro.

Projekta īstenošana plānota līdz 2019.gada 31.decembrim.

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 rekvizīti:

Nodokļu maksātāja kods: Nr. 90001790030
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Valsts kase, kods: TRELLV22XXX
Konts: LV18TREL218045403700B
Faktiskā atrašanās vieta: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Aktivitātes: 

Rožu svētki – pirmais tālākizglītības programmas izlaidums! ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”(01.08.2018.)

Pirmais izlaidums ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” (15.05.2018.) SIVA pasākumu programmu 18.un 19. maijā skatīt šeit.

Vidzemes reģiona darba devējus informēs par personu ar invaliditāti vai personu ar garīga rakstura traucējumiem prasmēm un iespējām darba tirgū (10.05.2018.)

SIVA iekārto telpas un nodrošina materiāli tehnisko bāzi profesionālo programmu īstenošanai (13.03.2018.)

SIVA  Jūrmalas profesionālajā vidusskolā uzsāksies prasmju apmācību programmas (04.01.2018.)

SIVA Konsultatīvā padome tiekas kārtējā sanāksmē (28.11.2017.)

SIVA uzsākta profesionālās rehabilitācijas programma kvalifikācijai LIETVEDIS (23.10.2017.)

Latgales reģiona darba devējiem organizēts pasākums “Darba devēju un personu ar invaliditāti sadarbības perspektīva” (19.10.2017.)

Prezentācijas:

SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola uzsāk pirmo profesionālās rehabilitācijas programmu florista kvalifikācijas iegūšanai (01.08.2017.)

Kurzemes reģiona darba devējiem organizēts pasākums par personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības un apmācību iespējām (28.06.2017.)

Prezentācijs:

Licencētas piecas jaunas profesionālās rehabilitācijas izglītības programmas (26.05.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” vizīte Jelgavā (19.05.2017.)

ESF projekts “Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātība un sabiedrībā” organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (13.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” notiek pirmais profesionālās piemērotības noteikšanas pasākums (06.04.2017.)

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” pieredze Astangu profesionālās rehabilitācijas centrā (10.03.2017.)

ESF projekts "Personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" organizē informatīvos pasākumus mērķa grupas apzināšanai (14.02.2017.)

SIVA izstrādās jaunu prasmju sertificēšanas sistēmu un ieviesīs jaunas apmācības programmas personām ar garīga rakstura traucējumiem (30.12.2016.)

 

Pieteikšanās profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumam (iesniegums)

 

Kontaktinformācija: 
Projekta vadītāja Andra Dietlava
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta vecākais eksperts Dace Apine
Kontakttālrunis: +371 26385047
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta eksperts Ilze Ločmele
Kontakttālrunis: +371 20011645
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta jurists/iepirkumu speciālists Mārīte Kamerāde
Kontakttālrunis: +371 29459928
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta finanšu speciālists Vera Asare
Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta galvenā grāmatveža vietnieks ESF projekta jautājumos Tatjana Vologžaņina
Adrese: Līgatnes iela 5, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta izglītības metodiķis Valdis Bogdanovs
Kontakttālrunis: +371 26950179
e-pasts: Valdis.Bogdanovs@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta psihologs Edvarts Stelmakers
Kontakttālrunis: +371 27003892
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta pedagogs/skolotājs Māra Fiļina
e-pasts: Mara.Filina@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta sociālais darbinieks Dace Dzelme
e-pasts: Dace.Dzelme@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta ārsts Jevgēnijs Šusts 
Kontakttālrunis: +371 26316935
Adrese: Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta fizioterapeits Kristīne Dzenava
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 
Projekta ārsts-psihiatrs Danuta Kandele
e-pasts: Danuta.Kandele@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015