Aktualitātes

Par kustamas mantas nodošanu bez atlīdzības īpašumā

07-01-2019 13:59

Par kustamas mantas nodošanu bez atlīdzības īpašumā

Informējam, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) savu funkciju nodrošināšanai neizmanto Aģentūras īpašumā esošo transportlīdzekli Hyndai H-1, valsts reģistrācijas Nr. EF 1987 (turpmāk – transportlīdzeklis), ekspluatācijā no 2001.gada, mantiskā vērtība EUR 00,00 (nulle euro, nulle centi).
Transportlīdzekli šobrīd nevar izmantot ceļu satiksmē, tam nepieciešams veikt tehniskus uzlabojumus (remonts) un jāveic tehniskā apskate.
Ņemot vērā minēto, lūdzam valsts iestādes, atvasinātas publiskas personas, to iestādes, sabiedriskā labuma organizācijas līdz 2019.gada 18.janvārim rakstiski informēt Aģentūru par nepieciešamību izmantot transportlīdzekli darba pienākumu veikšanai.
Kontaktpersona informācijas sniegšanai, tajā skaitā, par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli – Saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas saimniecības vadītājs Eduards Jefimovs, tālrunis: 67811755, mobilais tālrunis: 29126567.

Iet atpakaļ