Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem

Kārtību, kādā persona, kura atzīta par cilvēku tirdzniecības upuri (turpmāk - persona), saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem, nosaka 31.10.2006. MK noteikumi Nr.889 "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri" (turpmāk- noteikumi Nr.889).

Persona var saņemt pakalpojumus pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) personas vai tās likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu pakalpojumu sniedzējam;

2) izmeklētāja, prokurora vai izmeklēšanas grupas dalībnieka lēmumu, ar kuru persona atzīta par cietušo krimināllietā par cilvēku tirdzniecību,

vai

tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, ka persona cietusi cilvēku tirdzniecībā, pakalpojumu sniedzēja personas novērtēšanas protokolu (noteikumu Nr.889 1.pielikums), kurā noteikta personas atbilstība cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem,

vai

ārvalsts tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, ka uzsākts kriminālprocess vai tiek veiktas citas darbības, kas var būt par pamatu tam, lai komisija pieņemtu lēmumu, ka persona atbilst cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem.

Dokumenti jāiesniedz pakalpojumu sniedzējiem, kas 2017.un 2018.gadā ir:

1. Biedrība „Patvērums ,,Drošā māja””.

Adrese: Lāčplēša iela 75 - 9/10, Rīga, LV-1011 , tālrunis: (+371) 67898343, e-pasts: drosa.maja@gmail.com, mājas lapa: http://www.patverums-dm.lv, Skype: PatverumsDM.
Diennakts Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības mazināšanai (+371) 28612120.

2. Biedrība „Centrs MARTA”.

Adrese: Rīga, Matīsa iela 49-3, LV-1009, tālrunis: +371 67378539, bezmaksas informatīvais tālrunis: +371 80002012, Fakss: +371 67378538, e-pasts: centrs@marta.lv, mājas lapa: www.marta.lv.

 

! Ja personai nav izsniegts iepriekš minētais izmeklētāja, prokurora vai izmeklēšanas grupas dalībnieka lēmums vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa, personas atbilstību cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem novērtē pakalpojumu sniedzēja izveidota speciālistu komisija noteikumu Nr.889 noteiktajā kārtībā.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

PAR PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

Biedrība "Patvērums „Drošā māja”" ir dibināta 2007. gada 6. augustā ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību, mainot sabiedrības attieksmi pret cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, tai skaitā veicinot cilvēku tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā.
 
Biedrība ir Latvijas Pilsoniskās alianses un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) biedrs, tā darbojas Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla ietvaros, kā arī ir Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta partnerorganizācija.
 
Kopš 2013. gada organizācija darbojas Annas Lindes fonda Latvijas nacionālajā tīklā.
"Patvērums "Drošā māja"" misija: Latvija - drošā māja dažādiem cilvēkiem!
Vairāk informācijas mājas lapā: http://www.patverums-dm.lv/lv/cilveku-tirdznieciba
 
Biedrība „Centrs MARTA” darbību uzsāka 2000.gada 5.maijā, tā ir nevalstiska organizācija, kas sniedz atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem un vardarbībā cietušām sievietēm, veido sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un attiecīgajām valsts institūcijām nacionālajā un starptautiskajā līmenī.
 
Biedrība „Centrs MARTA” dažādu projektu ietvaros strādā ar cilvēku tirdzniecības upuriem kopš 2002.gada. Laikā no 2006.līdz 2008.gadam un kopš 2015.gada palīdzība personām tiek nodrošināta valsts rehabilitācijas programmas ietvaros. Pakalpojums ietver individuālās sociālā darbinieka, psihologa, jurista, ārstniecības personas un citu speciālistu konsultācijas atbilstoši personas vajadzībām, kā arī atbalstu kriminālprocesā, drošo patvērumu, transporta izmaksas un citu palīdzību, lai sekmētu klientu reintegrāciju sabiedrībā un darba tirgū.
Vairāk informācijas mājas lapā: http://marta.lv/marta-darbiba/cilveku-tirdznieciba
 

Kontaktinformācija:

Nodaļas vadītāja Solvita Zviedre
Tālrunis: 67771034
E-pasts: Solvita.Zviedre@siva.gov.lv

Nodaļas vadītāja vietniece Evija Laimiņa
Tālrunis: 67771037
E-pasts: Evija.Laimina@siva.gov.lv