AMATU MĀCĪBAS/MĀJTURĪBAS PEDAGOGS

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA (reģ.Nr.90001790030)
AICINA DARBĀ
AMATU MĀCĪBAS/MĀJTURĪBAS PEDAGOGU

neformālās izglītības prasmju programmu “Ziedu kārtošana” (dažādu ziedu kompozīciju veidošana), “Ziepju izgatavošana” un “Vainagu izgatavošana” apgūšanas nodrošināšanai.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Dalībnieku skaits grupā – 2 personas, prasmju apmācību garums 4-6 mēneši un samaksa atbilstoši nostrādātajām stundām.

Galvenie pienākumi:

 • īstenot profesionālo rehabilitācijas programmu mācību priekšmetus atbilstoši izstrādātajām programmām;
 • uzturēt informāciju par audzēkņu nodarbību apmeklējumu un sekmēm.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;
 • pedagoģiskā darba pieredze;
 • prasme plānot un organizēt darbu, analizēt sava darba un audzēkņu rezultātus, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar mācību darbu;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likuma noteiktajā līmenī;
 • labas komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • elastīgu darba slodzi uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (mēneša darba algas likme 710.00 euro) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.04.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu ilze.locmele@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 27064068 (Ilze Ločmele)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

DĀRZKOPJU PEDAGOGS

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA (reģ.Nr.90001790030)
AICINA DARBĀ
dārzkopju PEDAGOGU

lai nodrošinātu profesionālo rehabilitācijas programmu mācību priekšmetu apguvi:

 • Mehanizācija
 • Dārzeņkopība
 • Apstādījumu ierīkošana un kopšana
 • Augsnes mācība

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • Īstenot profesionālo rehabilitācijas programmu mācību priekšmetus atbilstoši izstrādātajām programmām
 • Uzturēt informāciju par audzēkņu nodarbību apmeklējumu un sekmēm.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;
 • pedagoģiskā darba pieredze;
 • labas analītiskās un organizēšanas spējas;
 • prasme plānot un organizēt darbu, analizēt sava darba un audzēkņu rezultātus, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar mācību darbu;
 • ļoti labas saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likuma noteiktajā līmenī.

Piedāvājam:

 • elastīgu darba slodzi uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (mēneša darba algas likme 710.00 euro) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju 30.04.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu ilze.locmele@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 27064068 (Ilze Ločmele)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

 

PSIHOLOGS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā PSIHOLOGU Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļā  (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) veic profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu personām ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, sniedzot ieteikumus par izglītības (profesionālās rehabilitācijas) iespējām SIVA, piemērotu darbu, ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un citiem atbalsta pasākumiem atbilstoši veselības stāvoklim.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanas procesā, sagatavot ieteikumu klientiem;
 • sniegt klientiem individuālās konsultācijas;
 • vadīt grupas nodarbības.

Prasības:

 • augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā (maģistra grāds);
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • prasmes strādāt ar datoru (MS Word, Excel, WEB) un biroja tehniku lietotāja līmenī.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu (39. saime, IIIA līmenis, 8.mēnešalgu grupa, no 740.00 euro līdz 970.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas (apdrošināšanas polise pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem).

Darba vieta: Slokas iela 68, Jūrmala

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 07.04.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu katrina.sevruka@siva.gov.lv, milana.vitina@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26888458 (Katrīna Sevruka)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

DOCENTS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030)
izsludina atklātu konkursu
akadēmiskā personāla vēlēšanām uz Koledžas docenta amatu – 1 amata vieta

1. Studiju virzienā “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbība”:
- priekšmetā “ Lietišķā informātika”.
2. Studiju virzienā “Ekonomika”:
- priekšmetos „Informātika un informācijas tehnoloģijas”, „Informātika ekonomistiem”, „Matemātika ekonomistiem”, „Prezentāciju veidošana”.
3. Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”:
- priekšmetos „Informātika un informācijas tehnoloģijas”, „Informātika ekonomistiem”, „Matemātika ekonomistiem”, „Prezentāciju veidošana”.
4. Studiju virzienā „Surdotulks”:
- priekšmetā “IT pamati”.

Prasības pretendentiem:

 • doktora grāds vai persona bez akadēmiskā grāda, kurai praktiskā darba stāžs attiecīgajā jomā ir ne mazāks kā septiņi gadi;
 • zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas (zinātniskās publikācijas, monogrāfijas, raksti), mācību metodiskie materiāli;
 • spēja lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus;
 • zinātniskās pētniecības darbi un inovācijas;
 • uzstāšanās ar referātiem konferencēs vai semināros;
 • valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • svešvalodu zināšanas tādā līmenī, kāds nepieciešams akadēmiskā amata pienākumu pildīšanai (tai skaitā nodarbību vadīšanai šajās valodās);
 • nepārtraukta akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošana.

Mēneša darba algas likme - 978.00 euro.

Pretendentiem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no publikācijas brīža Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz, jāiesūta pa pastu vai elektroniski Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015 vai pa e-pastu siva@siva.gov.lv:

 • pretendenta pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kurā ietverta detalizēta pretendenta motivācija, atspoguļojot arī pretendenta izpratni par profesionālo rehabilitāciju, īsumā sniedzot vērtējumu par pretendenta kompetenču pašnovērtējumu atbilstoši vakantajam amatam;
 • pretendenta dzīves gaitas aprakstu (CV) (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv);
 • detalizētu informāciju par pretendentu (par pēdējiem 6 gadiem):
  • zinātnisko darbību un publikācijām;
  • piedalīšanos konferencēs;
  • pedagoģiskā darbība;
  • organizatoriskā darbība;
  • profesionālā pilnveide.
 • dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamo akadēmisko vai zinātnisko grādu, vai Akadēmiskā informācijas centra lēmuma par iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu kopiju (uzrādot to oriģinālus);
 • Akadēmiskā informācijas centra izdotu izziņu par to, kādam Latvijas Republikā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms, ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs;
 • profesionālo kvalifikāciju, pilnveidi apliecinošu dokumentu un citu dokumentu, kas apstiprina pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām par akadēmiskā un zinātniskā darba stāžu, kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecības kopiju (ja nepieciešams);
 • apliecinājumu par atbilstību Izglītības likuma prasībām (pēc klātpievienotā parauga šeit);
 • zinātnisko publikāciju saraksts;
 • citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai apliecinātu savu kvalifikāciju.

Konkursa komisijai lēmuma pieņemšanai ir tiesības pieprasīt uzrādīt sagatavotus studiju materiālu komplektus norādītajos studiju virzienos.
Tālrunis informācijai: 29118656 (Inguna Zuševica)

FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS ĀRSTS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina pieteikties uz vakanto fizikālās un rehabilitācijas ārsta amatu.

Galvenie pienākumi:

 • klientu veselības un funkcionālā stāvokļa izvērtēšana
 • individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana
 • rehabilitācijas procesa organizēšana un novērtēšana
 • klientu veselības stāvokļa uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā

Prasības pretendentam:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā izglītība ar ārsta grādu un sertifikātu Fizikālās un rehabilitācijas ārsta specialitātē;
 • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmenis);
 • vismaz divu svešvalodu – krievu, angļu vai vācu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta, lojalitāte;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • zināšanas par sociālajiem pakalpojumiem;
 • labas saskarsmes prasmes.

Aģentūra piedāvā:

 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu uz nenoteiktu laiku;
 • darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 29.03.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālr. informācijai: 67771013; 29256581 (Ludmila Jefimova) 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina pieteikties darbā uz vakanto Sociālā rehabilitētāja amata vietu (uz darbinieka prombūtnes laiku) Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā

 Galvenie pienākumi: 

 • vadīt individuālas un grupu nodarbības sociālās rehabilitācijas klientiem, veicinot sociālās funkcionēšanas prasmes;
 • aktivizēt klientu, veicināt klienta motivāciju būt patstāvīgam ikdienā un sociāli aktīvam, aktīvi un mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku;
 • mācīt klientam prasmi saskatīt resursus, identificēt savas vajadzības, izvirzīt mērķi un plānot darbības to sasniegšanai;
 • pēc nepieciešamības sadarboties ar valsts vai pašvaldības  institūcijām, sabiedriskām organizācijām u.tml.

Darba vieta – Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71

Prasības pretendentam:

 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais rehabilitētājs
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe),
 • krievu valodas zināšanas profesionālās saziņas līmenī;
 • datora lietošanas prasmes (lietotāja līmenī MS Word, Excel, WEB);
 • vēlama pieredze darbā ar dažādu grupu klientiem, attīstot jaunas prasmes;
 • spēja orientēties normatīvajos aktos un sociālajos pakalpojumos;
 • pozitīva attieksme, radošums un vēlme pilnveidot sniegto pakalpojumu;
 • prasmes strādāt komandā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

Aģentūra piedāvā:

 • normālo darba laiku
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 552.00 euro līdz 802.00 euro, sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).
 • labus darba apstākļus multiprofesionālā rehabilitācijas komandā un iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi darbā ar dažādu grupu klientiem.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 29.03.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālrunis informācijai 67771046 (Agnese Koha, e-pasts: agnese.koha@siva.gov.lv ).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.

PAVĀRS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā PAVĀRU Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā 

Galvenie pienākumi:

 • gatavot aukstos un karstos ēdienus un piedevas atbilstoši tehnoloģiskajam procesam un ēdienkartei;
 • pareizi izvēlēties receptūrā paredzētos produktus vai pusfabrikātus, veikt izejvielu pirmapstrādi;
 • izsniegt ēdienu porcijas, atbildēt pa to kvalitāti, svaru un noformējumu.

Prasības:

 • profesionālā vidējā izglītība pavāra specialitātē vai vispārējā vidējā izglītība un pavāru profesionālie kursi;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas prasmes;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā, 
 • stabilu atalgojumu (13.saime, IV līmenis, 5.mēnešalgu grupa, alga no 500.00 līdz 600.00 euro),
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 29.03.2019. sūtīt elektroniski uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 67771007, 26462698 (Andra Ivanova).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.