Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar funkcionāliem traucējumiem

Kārtību, kādā personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā (uzskatāmas par darba ņēmējām vai pašnodarbinātajām saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=45466)), nosaka 31.03.2009. MK noteikumi Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" (turpmāk- MK noteikumi Nr.279).

! Saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" (http://www.likumi.lv/doc.php?id=38048) 11.panta pirmo daļu tiesības uz vecuma pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu. Savukārt, likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8.1 punkts noteic, ka likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktais vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums no 62-65 gadiem pieaug pakāpeniski laika periodā no 2014.gada līdz 2025.gadam.

Lai persona ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz:

  1. Rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu. Ja pakalpojumi nepieciešami personai ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, iesniegumā papildus norāda, ka ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja VAI nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, ja ir individuālais komersants, VAI nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja veic saimniecisko darbību. Ja sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis/likumiskie pārstāvji. Pieprasot pakalpojumus atkārtoti, persona iesniegumā norāda, kādas darbības tā veikusi pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas, lai saglabātu vai uzlabotu savas funkcionālās spējas.
  2. Ģimenes vai ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību ar norādītu:
  • funkcionālo traucējumu      izraisījušās pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu atbilstoši      Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas      10 redakcijai (SSK- 10),
  • norādi par medicīnisku      kontrindikāciju neesību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Ja persona pēdējo 6 mēnešu laikā ir saņēmumi medicīnisko rehabilitāciju pirmreizējas saslimšanas dēļ, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus norāda:

  • medicīniskās rehabilitācijas laiku,
  • informācija par to, vai medicīniskā rehabilitācija saistīta ar pirmreizēju saslimšanu, kura izraisījusi funkcionālos traucējumus,
  • vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personai nepieciešams saņemt steidzamības kārtā.

Atzinumam jāpievieno medicīniskās rehabilitācijas izraksta kopija.

! Ja personai piešķirta prognozējamā invaliditāte un VDEĀVK apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā noteikta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamība, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus norāda, vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personai nepieciešams saņemt prioritārā kārtā.

Atzinumam pievieno VDEĀVK apstiprinātā personas individuālā rehabilitācijas plāna kopiju.

Ja persona cietusi ceļu satiksmes negadījumā un guvusi funkcionālos traucējumus izraisošas traumas, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus jānorāda:

  • ka funkcionālie traucējumi      radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā;
  • ceļu satiksmes negadījuma      laiks.

Pēc personas dokumentu saņemšanas un pārbaudes pašvaldības sociālā dienesta atbildīgais darbinieks novērtē personas funkcionālās spējas atbilstoši Bartela indeksam.

Ja personas funkcionālās spējas, iesniegtie dokumenti un personas statuss atbilst MK noteikumos Nr.279 noteiktajiem kritērijiem, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību personai. Šādā gadījumā lēmums un personas dokumenti tiek nosūtīti Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs: 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). 
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67771041, 67771037, 67767045, fakss: 67769495, e-pasts: siva@sova.gov.lv, mājas lapa: www.siva.gov.lv

Kontaktinformācija:

Sabiedrības pārvaldes speciāliste Dina Tohva
Tālrunis: 67771038
E-pasts: Dina.Tohva@siva.gov.lv

Sabiedrības pārvaldes speciāliste Inese Šmite
Tālrunis: 67771054
E-pasts: Inese.Smite@siva.gov.lv

Eksperte Kristīne Vanaga (ilgstošā prombūtnē)
Tālrunis: 67771038
E-pasts: Kristine.Vanaga@siva.gov.lv