Sociālās rehabilitācijas mērķis personām ar funkcionēšanas traucējumiem ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un tā ir vērsta uz darbspēju atjaunošanu.

Personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā vai pēc darbspējīgā vecuma, ja strādā, 14 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas kursu  var saņemt pēc valsts apmaksātas medicīniskās rehabilitācijas stacionārā vai dienas stacionārā:

Ja medicīniskā rehabilitācija saņemta subakūtajā periodā, personai pakalpojumu piešķir steidzamības kārtībā.

Sociālajai rehabilitācijai var pieteikties divu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa pabeigšanas, iesniedzot SIVA (klātienē, nosūtot dokumentus pa pastu vai uz e-pastu: pasts@siva.gov.lv ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un pievienotos dokumentus) vai pašvaldības sociālajā dienestā:

 • iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu

IESNIEGUMS

 • izrakstu (kopija) par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu, kurā ir rekomendācija sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai un norādīti personas funkcionēšanas traucējumi aktivitāšu un dalības līmenī atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības  klasifikācijai

Tikai pavadošās personas klātbūtnē, kura pakalpojuma saņemšanas laikā nodrošina personas ar funkcionēšanas traucējumiem aprūpi (noteikumu 22.punkts), pakalpojumu var saņemt, ja:

 • personai ar funkcionēšanas traucējumiem ir atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību
 • personai ir ierobežota rīcībspēja, kuras dēļ viņai nepieciešama uzraudzība un aprūpe.

Ja sociālo rehabilitāciju var saņemt tikai pavadošās personas klātbūtnē, piesakoties pakalpojumam sociālajā dienestā, personas dokumentiem jāpievieno pavadošās personas iesniegums vai cits dokuments, kas apliecina gatavību apmaksāt ar pavadošās personas uzturēšanos sociālās rehabilitācijas institūcijā saistītos izdevumus saskaņā ar SIVA maksas pakalpojumu cenrādi (pavadošās personas uzturēšanās maksa diennaktī - 29,60€)
Pavadošā persona nevar saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vienlaikus ar pavadāmo personu.

Noteikumi paredz nosacījumus, kad pakalpojums netiek sniegts un kad ir jāvērtē citu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamība (noteikumu 24.punkts):

 • personas pašaprūpes un mobilitātes spējas pēc Bartela indeksa (3.pielikums) 2., 3. un 10.punktā ir novērtētas ar 0 punktiem
 • sociālās rehabilitācijas institūcijas ārsts konstatē medicīniskas kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai
 • noteiktajos gadījumos personai nav nodrošināta pavadošās personas klātbūtne pakalpojuma saņemšanas laikā

Sociālā rehabilitācija ir aktīvs un dinamisks process, kura laikā persona ar funkcionēšanas traucējumiem apgūst zināšanas un prasmes, lai sasniegtu maksimālu sociālu funkcionēšanu un paaugstinātu kapacitāti savas funkcionēšanas uzlabošanai un ierobežojošo barjeru mazināšanai. Sociālajā rehabilitācijā tiek likts uzsvars arī uz psihosociālo atbalstu, lai palīdzētu personām tikt pāri psiholoģiska rakstura barjerām, sniegt atbalstu un celt pašvērtējumu, motivēt aktīvi līdzdarboties sociālajā dzīvē.

Atbilstoši rehabilitācijas komandas speciālistu (ārsta, sociālā darbinieka, sociālā rehabilitētāja, fizioterapeita un ergoterapeita) veiktai personas sociālās funkcionēšanas izvērtēšanai un izvirzītajam rehabilitācijas mērķim, tiek izveidots individuāls sociālās rehabilitācijas plāns, kurš ietver speciālistu vadītas individuālas vai grupu nodarbības, kā arī dažādas izglītojošas aktivitātes, lai uzlabotu personas sociālās funkcionēšanas spējas.
Rehabilitācijas kursā ir iekļauta personas izmitināšana un ēdināšana (ja nepieciešams, diētiskā), tiek nodrošināta medicīniskā uzraudzība un, ja nepieciešams, aprūpētāja palīdzība, kā arī brīvā laika un socializācijas pasākumi.

Personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā vai pēc darbspējīgā vecuma, ja strādā, pakalpojumu var saņemt pēc valsts apmaksātas medicīniskās rehabilitācijas stacionārā vai dienas stacionārā. Ja medicīniskā rehabilitācija saņemta subakūtajā periodā, personai pakalpojumu piešķir steidzamības kārtībā.

SIVA var piešķirt 14 dienu valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju, ja izrakstā-epikrīzē par saņemtu medicīnisko rehabilitāciju ir noradīts:

 1. saņemta valsts finansēta medicīniskā rehabilitācija stacionārā vai dienas stacionārā
 2. slimības izraisītie funkcionēšanas traucējumi atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai (SFK) aktivitāšu un dalības līmenī
 3. rekomendācija saņemt sociālo rehabilitāciju

Ja medicīniskā rehabilitācija saņemta subakūtā etapā un tas norādīts izrakstā, pakalpojumu personai piešķir steidzamības kārtībā.

Izvērtējot pakalpojuma nepieciešamību, lūdzam ņemt vērā, ka pakalpojums netiek sniegts, ja personas pašaprūpes un mobilitātes spējas Bartela indeksa 2., 3. un 10.punktā (aktivitātēs “Pārsēšanās”, “Mobilitāte” un “Tualetes lietošana”) atbilst 0 punktiem.

Kārtību, kādā piešķir un sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, nosaka 03.12.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".
 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu koordinē un pakalpojuma sniegšanu nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu pasts@siva.gov.lv vai zvanot pa tālr. +371 26603310+371 67771006 vai +371 26543857.

Kārtību, kādā piešķir un sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, nosaka 03.12.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".

Personas ar funkcionēšanas traucējumiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (14 dienu kurss) var saņemt pēc valsts apmaksātas medicīniskās rehabilitācijas stacionārā vai dienas stacionārā pabeigšanas:

Lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojumam,  divu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa pabeigšanas personai SIVA vai sociālajā dienestā jāiesniedz:

 • iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu
 • aizpildīta funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketa (noteikumu 2.pielikums), ja persona dokumentus iesniedz sociālajā dienestā. Ja dokumentus iesniedz SIVA, funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketu persona iesniedz, uzsākot pakalpojumu
 • izraksts (kopija) par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu, kurā ir ierakstīta rekomendācija sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai

Ja persona dokumentus iesniedz sociālajā dienestā, sociālais dienests mēneša laikā pēc personas dokumentu saņemšanas:

• pārbauda, vai ir iesniegti visi dokumenti

nosūta dokumentus SIVA (t.sk. personas iesniegumu vai citu dokumentu, kas apliecina gatavību apmaksāt ar pavadošās personas uzturēšanos sociālās rehabilitācijas institūcijā saistītos izdevumus noteikumos noteiktajos gadījumos (noteikumu 13.1.apakšpunkts un 22.punkts))

Kontaktinformācija:

 • Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļa - tālr. +371 67771037 (jautājumiem par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieteikšanās kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem, rindu u.tml.)e-pasts: pasts@siva.gov.lv
 • Reģistratūra - tālr. +371 28395940+371 67767045 (jautājumiem par iestāšanās/ izrakstīšanās kārtību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai u.tml.)e-pasts: registratura@siva.gov.lv,
 • Pakalpojumu reģistratūra - tālr. +371 67771000 (jautājumiem par speciālistiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, procedūrām u.tml.)e-pasts: medregistratura@siva.gov.lv.