Auto pielāgošana

Valsts apmaksātu transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu Aģentūra nodrošina personām ar invaliditāti, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi speciāli pielāgota vieglā transportlīdzekļa nepieciešamību.

Pakalpojums par maksu tiek nodrošināts fiziskām un juridiskām personām saskaņā ar Aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi.

Transportlīdzekļu pielāgošanu veic Aģentūras Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Pakalpojums tiek nodrošināts, pamatojoties uz klienta iesniegumu.

Aģentūra ar klientu/maksas klientu noslēdz rakstisku līgumu par transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojuma sniegšanu.

Pēc transportlīdzekļa pielāgošanas Tehniskās apskates stacijā veic transportlīdzekļa tehnisko ekspertīzi un izsniedz klientam transportlīdzekļa tehniskās ekspertīzes atzinumu. 

Informāciju par transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu varat saņemt klātienē, zvanot, elektroniski rakstot vai aizpildot elektroniskās pieteikšanās formu.

Papildu informācija par transportlīdzekļa pielāgošanu.

Aicinām personas ar invaliditāti veikt transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai!

Pilotprojekta mērķis ir apzināt un novērtēt transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu, nodrošinot personai iespēju izvēlēties pakalpojuma sniedzēju.

Pilotprojekta laikā pakalpojuma administrēšanu (iesniegumu un citu dokumentu pieņemšanu, sagatavošanu, konsultēšanu, lēmuma pieņemšanu par transportlīdzekļa pielāgošanas izdevumu kompensēšanu u.c.) nodrošinās SIVA speciālisti. SIVA sniegs arī konsultatīvo atbalstu ikvienam interesentam, lai izskaidrotu pakalpojuma saturu un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.

2020.gadā pilotprojekta ietvaros plānots pielāgot trīs transportlīdzekļus.

Lai saņemtu transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu, personai (personai ar invaliditāti) jāsaņem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par speciāli pielāgota vieglā transportlīdzekļa nepieciešamību un jāiesniedz SIVA iesniegums par slēdziena sagatavošanu par nepieciešamo transportlīdzekļa pielāgojuma veikšanu. Pēc SIVA slēdziena saņemšanas, persona izvēlas pakalpojuma sniedzēju (fiziska vai juridiska persona, kura spēj veikt nepieciešamo transportlīdzekļa pielāgojumu). Persona saglabā visus izdevumus attaisnojošos dokumentus (maksājuma čeki, maksājuma uzdevumi, rēķini, kuros ir identificējams klienta vārds uzvārds, p.k., skaidri saprotams iegādātās preces vai pakalpojuma nosaukums/veids).

Pēc pielāgojuma veikšanas un CSDD tehniskās ekspertīzes atzinuma saņemšanas, persona SIVA iesniedz iesniegumu par transportlīdzekļa pielāgošanai izlietoto finanšu līdzekļu kompensāciju, pievienojot CSDD tehniskās ekspertīzes atzinumu un visus izdevumus attaisnojošos dokumentus.

SIVA speciālisti pārbauda veiktā pielāgojuma atbilstību slēdzienā noteiktajam, izvērtē iesniegtos izdevumus attaisnojošos dokumentus un pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu un par kompensācijas apmēru (nepārsniedzot SIVA maksas pakalpojumu cenrādī noteikto attiecīgā pielāgojuma veida summu).

Ja personas iesniegtie dokumenti atbilst noteiktajām prasībām un tiek izdots SIVA lēmums par transportlīdzekļa pielāgošanas izdevumu kompensēšanu, SIVA klientam nosūta rēķinu par vienreizējās iemaksas veikšanu 7,11 EUR apmērā (kā noteikts Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 21.2.apakšpunktā, izņemot 23.punktā noteiktos gadījumus).

Pēc vienreizējās iemaksas saņemšanas, SIVA personai izmaksā kompensāciju par transportlīdzekļa pielāgošanai izlietotajiem finanšu līdzekļiem.

Gadījumā, kad iesniegtie dokumenti neatbilst noteiktajām prasībām vai daļēji atbilst, SIVA izdod lēmumu par atteikumu kompensēt transportlīdzekļa pielāgošanas izdevumus vai daļēju izdevumu kompensēšanu.

Aicinām izmantot pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai pie izvēlētā pakalpojuma sniedzēja!