Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

  • VDAR 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts - datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic, īstenojot pārzinim (Aģentūrai) likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 15.1 panta (1) 6);
  • Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”.

Personas datu apstrādes mērķis – Personas pieprasītā transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojuma sniegšana, un dokumentēšana (slēdziens par nepieciešamajiem pielāgojumiem, lēmums, līgums, transportlīdzekļa pieņemšanas – nodošanas akts)

Personas datu apstrādes pārzinis – Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra)

Eksperts drošības jomā – Ilze.Sulte@siva.gov.lv

Apstrādājamo personas datu veidi – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, personas paraksts, invaliditāte, funkcionēšanas ierobežojumi

Datu glabāšanas ilgums – noteikts Aģentūras lietu nomenklatūrā, kas saskaņota ar Valsts arhīvu. Klienta lietu glabā 10 gadus.

Datu subjekta tiesības – pieprasīt un saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi Aģentūrā, informēt Datu valsts inspekciju par datu apstrādes pārkāpumu

Aģentūra informē, ka:

  • veiks personas datu apstrādi tikai pieprasītā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai;
  • personas datu nodošana trešajām personām, nesaņemot datu subjekta atļauju, pieļaujama tikai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
  • personas datu saņēmējs – A/S Ceļu satiksmes drošības direkcija;
  • Aģentūra neveic personas datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.