News
Translated by machine translator
Informējam, ka ir mainīta Sociālās integrācijas valsts aģentūras oficiālā elektroniskā pasta adrese. Lūdzam turpmāk sazināties ar mums rakstot e-pastu uz pasts@siva.gov.lv

We inform that the official email address of the Social Integration State Agency has been changed. 

Further please contact us by writing an email to pasts@siva.gov.lv.