Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) nolikumā ir noteiktas Aģentūras tiesības pieprasīt un saņemt no fiziskām un juridiskām personām Aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju. Ārējie normatīvie akti nosaka, kādus dokumentus persona iesniedz Aģentūrā, pieprasot nepieciešamo pakalpojumu.

Aģentūras personu datu drošības politika ir balstīta uz šādiem principiem:

  • datu subjekts (persona, darbinieks, sadarbības partneris) ir iesniedzis Aģentūrā savus personas datus, pieprasot pakalpojumu, lai nodibinātu darba attiecības vai līgumtiesiskās attiecības ar Aģentūru;
  • datu subjekts ir informēts par to, ka Aģentūra veiks viņa iesniegto personas datu apstrādi;
  • Aģentūra nodrošina datu subjekta iesniegto personas datu drošu apstrādi un glabāšanu;
  • Aģentūras darbinieki, stājoties darbā, ir parakstījuši Saistību rakstu par personu datu neizpaušanu (arī pēc darba attiecību pārtraukšanas);
  • ir nodrošināta Aģentūras darbinieku apmācība personu datu apstrādes un informācijas tehnoloģiju drošības jomā pirms darba uzsākšanas;
  • Aģentūras darbinieki pirms darba uzsākšanas ir iepazīstināti ar visiem Darba kārtības noteikumos noteiktajiem Aģentūras iekšējiem dokumentiem;
  • ir noteikts informācijas sistēmu lietotāju amatu saraksts un lietotāja tiesību apjoms;
  • Aģentūras dokumentu glabāšanas termiņi ir saskaņoti ar Valsts arhīvu.

No Aģentūras statistikas datiem nav iespējams identificēt konkrētu fizisku personu.

Personai ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi Aģentūrā.

Aģentūras datu aizsardzības speciāliste/auditore Inese Ķirša (tālr. 29907457inese.kirsa@siva.gov.lv).