Sociālās integrācijas valsts aģentūras Ētikas kodekss

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Aģentūras ierēdņu un darbinieku (turpmāk – darbinieki) profesionālās ētikas pamatprincipus un vispārējās uzvedības normas un veicināt darbinieku likumīgu un godprātīgu darbu sabiedrības interesēs, lai uzlabotu Aģentūras darba kultūru un veicinātu sabiedrības uzticēšanos Aģentūrai.
Ētikas kodeksā iekļautie profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipi ir vienlīdz saistoši Aģentūras darbiniekiem neatkarīgi no ieņemamā amata.

Profesionālās ētikas pamatprincipi

Darbinieks, pildot savus dienesta vai amata pienākumus, ievēro šādus profesionālās ētikas pamatprincipus:

1. Godprātība un objektivitāte:

 • darbinieki savā profesionālajā darbībā ir patiesi un godīgi;

 • darbinieki godprātīgi izturas pret saviem darba pienākumiem un attiecīgi rīkojas ikvienā gadījumā, kur saskatāmas negodprātīgas rīcības pazīmes;

 • darbinieki savus amata pienākumus pilda, neizmantojot amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšanai. Darbinieki no fiziskām un juridiskām personām nepieņem un tām nepiedāvā dāvanas vai dalību izklaides pasākumos, kas varētu ietekmēt profesionālo darbību;

 • darbinieki ievēro vienlīdzīgu un godīgu attieksmi pret visiem, neizrādot labvēlību vai nepamatotas privilēģijas kādām personām. Izskatot jautājumus un pieņemot lēmumus, darbinieks ņem vērā tikai objektīvi pārbaudītu informāciju un rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem.

2. Taisnīgums:

 • darbinieks rīkojas taisnīgi, ievērojot visu personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot labvēlību vai nepiešķirot nepamatotas privilēģijas kādai no tām;
 • savas profesionālās darbības īstenošanai saņemto informāciju darbinieks neizmanto savās interesēs.

3. Cieņa un koleģialitāte:

 • darbinieku savstarpējo attiecību pamatā ir cieņa, izpalīdzība, sadarbība, uzticēšanās un atbalsts;
 • darbinieks apzinās, ka katra darbinieka uzvedība un rīcība veido kopējo Aģentūras tēlu.

4. Atbildība:

 • dienesta vai amata pienākumus Aģentūras darbinieki veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko līmeni;
 • darbinieks apzinās savas darbības vai bezdarbības sekas.

5. Ekonomija un efektivitāte:

Pildot dienesta vai amata pienākumus, Aģentūras darbinieki visus viņu rīcībā esošos resursus (materiālos, finanšu, intelektuālos) izmanto pēc iespējas taupīgāk un lietderīgāk, ar maksimālu efektivitāti.

6. Interešu konflikts:

Aģentūras amatpersonas situācijās, kad viņu personiskās intereses ietekmē vai var ietekmēt darba pienākumu veikšanu, rīkojas saskaņā ar likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto, kā arī viņām ir pienākums atstatīt sevi no amata pienākumu pildīšanas vai lēmuma pieņemšanas procesa situācijās, kad pieņemtais vai gatavotais lēmums var ietekmēt vai var radīt aizdomas, ka tiek ietekmētas amatpersonas vai tās ģimenes locekļu personiskās vai mantiskās intereses, vai organizācijas, ar kuru amatpersona saistīta, mantiskās intereses.

7. Lobēšana:

 • Aģentūras darbiniekiem ir pienākums:
  • publiskot informāciju, nodrošinot tās ievietošanu Aģentūras mājaslapā un normatīvo aktu projektu anotācijā, par lobētāju, ar kuru ir notikušas pārrunas vai no kura ir saņemta informācija par jautājumu, kas ir darbinieka kompetencē - pārstāvētās personas vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, juridisko personu, ko tās pārstāv, konkrēta lēmuma sagatavošanas procesu, saistībā ar kuru notiek lobēšana (ja nav norādīts, tad publiskās varas subjektam jānorāda joma, uz kuru priekšlikums vērsts) un konsultācijas ar lobētājiem (darba grupa vai cits veids) un to veikšanas pamatojumu;
  • nodrošināt visiem attiecīgā jautājuma izlemšanā iesaistītajiem lobētājiem vienlīdzīgas iespējas tikties ar lēmuma pieņēmējiem un saņemt nepieciešamo informāciju;
  • izvērtēt jebkuru ielūgumu vai viesmīlības piedāvājumu, ņemot vērā to, kādu labumu varētu gūt tā piedāvātājs;
  • darbinieks informē augstāku amatpersonu par savām un savu ģimenes locekļu ekonomiskajām interesēm, ja tās ir vai varētu būt saistītas ar amata pienākumu pildīšanu.
 • Aģentūras darbiniekiem aizliegts:
  • nodrošināt īpašas priekšrocības kādam no lobētājiem, neievērojot vienlīdzības principu, ja vien to īpaši neparedz tiesību akts vai līgums, salīdzinot ar citām ieinteresētajām pusēm, tai skaitā vienu no lobētājiem īpaši informējot par viņu interesējošo jautājumu loku, nodrošinot piekļuvi lēmuma pieņēmējiem vai citus labumus;
  • pieņemt dāvanas, jebkuru ielūgumu, viesmīlības piedāvājumu vai jebkāda cita veida materiālos labumus no lobētāja vai organizācijas, kas algo lobētāju, savām vai ģimenes locekļu vajadzībām vai arī organizācijai, ar ko viņš ir saistīts. Ar citiem labumiem tiek saprasti arī transporta, izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumu un dzērienu apmaksa vai jebkāda cita veida materiālie labumi;
  • maldināt lobētāju, radot iespaidu, ka viņam var tikt nodrošināta piekļuve augstākstāvošām amatpersonām vai arī ietekmēt viņu pieņemto lēmumu;
  • lūgt lobētājam vai organizācijai, kuras algo lobētāju, materiāli atbalstīt Aģentūru, tās rīkotos pasākumus vai organizāciju, ar kuru Aģentūras darbinieki ir saistīti;
  • pārstāvēt indivīdu, komersantu vai organizāciju kā lobētājam valsts vai pašvaldību institūcijā ne par atlīdzību, ne arī bez tās.