2018.gada augustā SIVA parakstīja savstarpējās sadarbības līgumu izglītības un zinātnes jomā ar Rīgas Stradiņa universitāti (turpmāk - RSU).

RSU un SIVA sadarbības virzieni ietvers studējošo un personāla mobilitāti, zinātniskās pētniecības procesus, kopīgu studiju programmu izveidi un īstenošanu, piemēram, surdotulkošanā. Līguma ietvaros abas iestādes arī plāno savstarpēji apzināt vēl citas iespējas un atbilstoši tām uz abpusēji izdevīgiem pamatiem izvērst sadarbību, piemēram, tālākizglītībā. Tāpat plānots dažādu finanšu instrumentu ietvaros īstenot kopīgus attīstības projektus.

“Šodien RSU ir vēsturiska diena, jo RSU attīstības spēks slēpjas sadarbībā,” līguma parakstīšanas laikā uzsvēra RSU rektors profesors Aigars Pētersons, piebilstot, ka “RSU ir vadošā dzīvības zinātņu universitāte Latvijā, kas attīstās arvien straujāk, tāpēc esam atvērti kopīgām sadarbības formām ar jebkuru organizāciju, kas darbojas izglītībā un zinātnē, it sevišķi medicīnā un dzīvības zinātnēs. Uzskatām, ka savstarpējā sadarbība ar SIVA, kas īsteno valstij būtiskas studiju programmas, bagātinās abas puses un nodrošinās vēl straujāku attīstību starptautiskā mērogā. Ieguvēji būs gan studējošie, gan Latvijas sabiedrība kopumā.”

SIVA direktore Ilona Jurševska norādīja, ka “Aģentūra pēdējo gadu laikā ir attīstījusies arvien straujāk, tāpēc sadarbības paplašināšana ar RSU padarīs tās izglītības programmas vēl kvalitatīvākas, bet piedāvātos pakalpojumus – efektīvākus. RSU un SIVA jau ir vairāki sadarbības punkti, kurus turpināsim paplašināt, piemēram, savstarpējo prakšu nodrošināšanu. Tāpat SIVA sadarbībā ar RSU redz iespēju attīstīt iekļaujošās izglītības piedāvājumu Latvijā, padarot darba tirgu vēl vairāk pieejamu vairāk nekā 180 000 Latvijas iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām.”

attēls

2019.gada novembrī SIVA noslēdza divus sadarbības līgumus – vienu ar Rīgas Menedžmenta koledžu, bet otru ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, lai saviem Koledžas studentiem nodrošinātu vēl kvalitatīvāku studiju procesu un zinātniski pētniecisko darbību iespējas.

Sadarbības līgumi starp SIVA un Rīgas Menedžmenta koledžu, kā arī starp SIVA un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju paredz:

  • informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu studiju procesu un zinātniski pētniecisko darbību;
  • kopīgu sapulču, simpoziju, semināru, konferenču, sadarbības dienu un citu pasākumu organizēšanu;
  • akadēmisko, zinātniski pētniecisko un citu projektu kopīgu izstrādi;
  • kopīgi uzrakstīto zinātnisko vai zinātniski metodisko darbu (rakstu un prezentāciju) un kopējo projektu publicēšanu Pušu zinātniskajos rakstu krājumos;
  • sadarbību kopīgo studiju programmu izstrādē un īstenošanā;
  • sadarbību mūžizglītības jomā;
  • studentu, akadēmiskā personāla un darbinieku mobilitātes atbalstu.

attēls

SIVA Koledžai ir vispārīga sadarbība arī ar Ekonomikas un Kultūras augstskolu un Juridisko koledžu, t.sk., sadarbība par studiju turpināšanas iespējām.