Iestājies vērtību pārvērtēšanas un pārmaiņu laiks! Ir skaidrs, ka zināšanas, prasmes un vērtības, kas bija noderīgas vakar, var būt nelietojamas rīt. Tāpēc Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir nemitīgā attīstības procesā - mēs būvējam nākotnes vīziju, balstoties savā darba pieredzē un vērtībās, mēs maināmies paši un attīstām mūsu pakalpojumus, mēs tiecamies uz izcilību, saglabājot autentiskumu.
Mēs precīzi zinām, kāds ir mūsu mērķis un kādam ir jābūt mūsu darba rezultātam, tomēr ir pienācis laiks, kad rūpīgi ir jāizvērtē ceļš, pa kuru iet, lai rezultātu sasniegtu.
Mēs redzam vīziju, kādam ir jābūt mūsu pakalpojumam, un meklējam labākos veidus vīzijas sasniegšanai. Mūsu darbs balstās uz vērtībām: cilvēks, dažādība, profesionalitāte, sadarbība. Savu attīstības ceļu redzam trīs virzienos: profesionāla, motivēta komanda un darba snieguma vadība, uz rezultātu vērsts kvalitatīvs pakalpojums atbalstošā un drošā vidē, uz sabiedrību vērsta, savlaicīga komunikācija un sadarbības veicināšana.
Aģentūras darba spars nav mazinājies, esam gatavi īstenot aizvien jaunus uzdevumus un stāties pretī jauniem izaicinājumiem!
"Tas vienmēr šķiet neiespējami. Līdz brīdim, kamēr tas ir izdarīts!” teicis Nelsons Mandela, un mēs tam ticam!

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore Ilona Jurševska

 • Misija

Aģentūra sniedz unikālu rehabilitācijas pakalpojumu personām ar funkcionēšanas traucējumiem, katram individuāli izstrādājot piemērotākos risinājumus, balstītus pasaulē atzītās un praksē pārbaudītās metodēs, sekmējot klientu dzīves kvalitātes uzlabošanu, integrāciju sabiedrībā un nodarbinātībā, kā arī īsteno starptautisku sadarbību

 • Vīzija

Aģentūra ir nacionāla mēroga multifunkcionāla rehabilitācijas iestāde, kas nodrošina pieejamus, kvalitatīvus un savstarpēji papildinošus pakalpojumus, veicinot personu ar funkcionēšanas traucējumiem neatkarību, patstāvību, nodarbinātību (un īsteno starptautisku sadarbību).

 • Vērtības

  • Cilvēks - Aģentūra atbalsta savu darbinieku profesionālo attīstību, veicinot viņu labsajūtu un veidojot drošu darba vidi, savukārt, kompetents un apmierināts darbinieks spēj sniegt izcilu pakalpojumu, sekmējot klienta dzīves kvalitāti. Cilvēka vērtību nosaka paša cilvēka vērtības - cilvēka vērtības ir viņa spēks!
  • DažādībaAģentūra iedrošina atklāt dažādības vērtību un ikviena cilvēka potenciālu, nebaidīties no atšķirīgām personībām, viedokļiem, pieredzēm. Īstenojot savstarpēji papildinošus pakalpojumus, Aģentūra veicina sabiedrības toleranci pret atšķirīgo. Dažādība ir resurss!
  • Profesionalitāte - Aģentūra tiecas uz izcilību visā, ko dara, mēs darām vairāk, nekā no mums sagaida, mēs uzņemamies iniciatīvu un attīstām profesionālu, uz modernām tehnoloģijām un pētniecības sasniegumiem balstītu kvalitatīvu pakalpojumu. Mūsu darba centrā ir klients un sabiedrības intereses. Uzticību panāk ar profesionalitāti!
  • SadarbībaAģentūra ir pārliecināta, ka panākumu atslēga ir saliedēts komandas darbs, sadarbība un labas, atvērtas  attiecības ar visām iesaistītajām pusēm. Sadarbība ir izaugsmes pamats!
 • Prioritārie virzieni un mērķi