Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.138).

Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz: 

1) iesniegumu;

2) ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās (tai skaitā drošības pogas pakalpojumu), pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā, specializētās darbnīcas pakalpojumu, īslaicīgās sociālās aprūpes jeb atelpas brīža pakalpojumu vai ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā;

3) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (MK noteikumu Nr.138 1. pielikums) (attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiemja tās vēlas saņemt aprūpi mājās (tai skaitā drošības pogas pakalpojumu), pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā, specializētās darbnīcas pakalpojumu, īslaicīgās sociālās aprūpes jeb atelpas brīža pakalpojumu vai pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Papildus informējam, ka pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā var saņemt, ja:

1) ar pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu un personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis;

2) personai piešķirta 1. vai 2. invaliditātes grupa.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojuma sniedzēji:
Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga".
 Adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024. Tālrunis: +371 67520814, fakss 67522801, e-pasts: pasts@vsacriga.gov.lv, mājas lapa: www.vsacriga.gov.lv

Latvijas karte, kurā redzamas VSAC "Rīga" filiāļu "Ezerkrasti" un "Kalnciems" atrašanās vietas

 


Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale". Adrese: Lielmēmele 1, Mazzalves pag., Aizkraukles nov., LV-5133. Tālrunis +371 65175244, fakss +371 65183670, e-pasts: pasts@vsaclatgale.gov.lv, mājas lapa: www.vsaclatgale.gov.lv

Latvijas valsts teritorijas kontūra ar norādītām Valsts sociālās aprūpes centru atrašanās vietām Latgalē
 • VSAC "Latgale" filiāle „Kalupe". Adrese: Lielā iela 1, Kalupe, Kalupes pag., Augšdaugavas nov., LV-5450. Tālrunis +371 65420867, fakss +371 65410774, e-pasts: kalupe@vsaclatgale.gov.lv
 • VSAC "Latgale" filiāle „Krastiņi". Adrese: Geranimova, Kastuļinas pag., Krāslavas nov., LV-5685. Tālrunis +371 65629877, fakss 65183673, e-pasts: krastini@vsaclatgale.gov.lv
 • VSAC "Latgale" filiāle „Litene". Adrese: "Pansionāts", Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405. Tālrunis +371 64474058, fakss 64497630, e-pasts: litene@vsaclatgale.gov.lv(APTURĒTA JAUNU KLIENTU IEVIETOŠANA****)
 • VSAC "Latgale" filiāle „Mēmele". Adrese: Lielmēmele 1, Mazzalves pag., Aizkraukles nov., LV-5133. Tālrunis +371 65175153, fakss 65183671, e-pasts: memele@vsaclatgale.gov.lv(APTURĒTA JAUNU KLIENTU IEVIETOŠANA *****)
 • VSAC „Latgale” filiāle „Kalkūni”. Adrese: Komunālā iela 104, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449. Tālrunis +371 65474092, fakss 65410869, e-pasts: kalkuni@vsaclatgale.gov.lv

 


Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale". Adrese: "Smiltaiņi", Iecava, Bauskas novads, LV-3913. Tālrunis +371 63960212, fakss +371 63960213, e-pasts: pasts@vsaczemgale.gov.lv, mājas lapa: www.vsaczemgale.gov.lv

(APTURĒTA JAUNU KLIENTU IEVIETOŠANA visās VSAC "Zemgale" filiālēs ******)

 


Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme". Adrese: „Iļģi", Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3430. Tālrunis/ fakss +371 63491118, e-pasts: pasts@vsackurzeme.gov.lv, mājas lapa: www.vsackurzeme.gov.lv

att.

 • Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Sociālās aprūpes centrs "Stūrīši". Adrese: Stūrīši 8, Stūrīši, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280. Tālrunis +371 63237736, e-pasts: sac.sturisi@redcross.lv
 • SIA „Atsaucība”. Adrese: Telts iela 1, Rīga, LV- 1004. Tālrunis +371 67614429, e-pasts: atsauciba@inbox.lv
 • SIA „Veselības centrs „Ilūkste””. Adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas nov., LV-5447. Tālrunis +371 26180544, e-pasts: veseliba@ilukste.lv. Ar struktūrvienību - Sociālās aprūpes nodaļa „Subate”. Adrese: Sporta iela 20, Subate, Augšdaugavas nov., LV-5471. Tālrunis +371 26180544, e-pasts: veseliba@ilukste.lv
 • Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis”. Adrese: Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes pag., Augšdaugavas nov., LV-5450. Tālrunis +371 26452232, e-pasts: spcpiladzis@inbox.lv

att.

 • Valsts SIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga". Adrese: "Greiveri", Vecpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4102. Tālrunis +371 64161370, e-pasts: ilze.bukovska@rpnc.lv
 • Valsts SIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija. Adrese: Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417. Tālrunis +371 6540221, +371 6540225, e-pasts: dpns@dpns.gov.lv
 • Valsts SIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa. Adrese: Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3008. Tālrunis +371 63026690, +371 63012565, e-pasts: slimnica@gintermuiza.lv

* Saskaņā ar Labklājības ministrijas 17.04.2013. vēstuli Nr.36-1-03/908 „Par jaunu klientu ievietošanas pārtraukšanu valsts sociālās aprūpes centros”.

***Saskaņā ar Labklājības ministrijas 19.07.2021. vēstuli Nr.36-1-0702/1249 ,,Par VSAC rezultatīvajiem rādītājiem ,,Finansēto vietu skaits institūcijās” ar 2021.gada 1.jūliju"

**** Saskaņā ar Labklājības ministrijas 07.04.2022. rīkojumu Nr.56 ,,Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem valsts sociālos aprūpes centros

***** Saskaņā ar Labklājības ministrijas 19.04.2023. rīkojumu Nr.50  ar 2023.gada 1.aprīli ir veiktas izmaiņas VSAC rezultatīvajos rādītājos ,,Finansētais vietu skaits institūcijā”

******Saskaņā ar Labklājības ministrijas 13.09.2023. vēstuli Nr. 36-2-0102/1323 ,,Par jaunu klientu ievietošanas apturēšanu VSAC "Zemgale" filiālēs”

Uzziņas par pakalpojumu

Ina Grēfa

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītājas vietniece
Ina.Grefa [at] siva.gov.lv

Inga Barisa Tilika

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vecākā eksperte
inga.barisa.Tilika [at] siva.gov.lv

Armanda Antonišķe

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas eksperte
armanda.antoniske [at] siva.gov.lv