Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

SIVA koordinē valsts finansētu sociālās rehabilitācijas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļa

pasts [at] siva.gov.lv
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015

Pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.138).

Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz: 

1) iesniegumu;

2) ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās (tai skaitā drošības pogas pakalpojumu), pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā, specializētās darbnīcas pakalpojumu, īslaicīgās sociālās aprūpes jeb atelpas brīža pakalpojumu vai ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā;

3) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (MK noteikumu Nr.138 1. pielikums) (attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiemja tās vēlas saņemt aprūpi mājās (tai skaitā drošības pogas pakalpojumu), pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā, specializētās darbnīcas pakalpojumu, īslaicīgās sociālās aprūpes jeb atelpas brīža pakalpojumu vai pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Papildus informējam, ka pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā var saņemt, ja:

1) ar pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu un personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis;

2) personai piešķirta 1. vai 2. invaliditātes grupa.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojuma sniedzēji:
Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga".
 Adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024, tālrunis: +371 67520814, fakss 67522801; e-pasts: info@vsacriga.gov.lv, mājas lapa: www.vsacriga.gov.lv

Latvijas karte, kurā redzamas VSAC "Rīga" filiāļu "Ezerkrasti" un "Kalnciems" atrašanās vietas

 • VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti". Adrese: Berģu iela 142, Rīga, LV-1024, Berģu iela 160, Rīga, LV-1024; tālrunis +371 67994565, fakss 67994298; e-pasts: ezerkrasti@vsacriga.gov.lv (APTURĒTA JAUNU KLIENTU IEVIETOŠANA**)
 • VSAC "Rīga" filiāle „Kalnciems". Adrese: Kalnciema iela 93, Rīga, LV-1046; tālrunis +371 67611670, fakss 67860091, e-pasts: kalnciems@vsacriga.gov.lv.

 


Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale". Adrese: Lielmēmele 1, Lielmēmele, Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133; tālrunis +371 65175244, fakss +371 65183670, e-pasts: latgale@vsaclatgale.gov.lv, mājas lapa: www.vsaclatgale.gov.lv

Latvijas karte, kurā redzamas VSAC "Latgale" filiāļu "Litene", "Mēmele", "Krastiņi" un "Kalupe" atrašanās vietas

 • VSAC "Latgale" filiāle „Kalupe". Adrese: Lielā iela 1, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov., LV-5450; tālrunis +371 65420867, fakss 65407468, e-pasts: kalupe@vsaclatgale.gov.lv (APTURĒTA JAUNU KLIENTU IEVIETOŠANA****)
 • VSAC "Latgale" filiāle „Krastiņi". Adrese: Geranimova, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV-5685; tālrunis +371 65629877, fakss 65183673, e-pasts: krastini@vsaclatgale.gov.lv
 • VSAC "Latgale" filiāle „Litene". Adrese: Pansionāts "Litene", Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405; tālrunis +371 64474058, +371 26596828, fakss 64497630, e-pasts: litene@vsaclatgale.gov.lv (APTURĒTA JAUNU KLIENTU IEVIETOŠANA****)
 • VSAC "Latgale" filiāle „Mēmele". Adrese: Lielmēmele 1, Lielmēmele, Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133; tālrunis +371 65175153, fakss 65183671, e-pasts: memele@vsaclatgale.gov.lv.

 


Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale". Adrese: "Smiltaiņi", Iecavas novads, LV-3913; tālrunis +371 63960212, e-pasts: zemgale@vsaczemgale.gov.lv, mājas lapa: www.vsaczemgale.gov.lv

 


Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme". Adrese: „Iļģi", Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV-3430; tālrunis +371 63490333, fakss 63491118, e-pasts: liepaja@vsackurzeme.gov.lv, mājas lapa: www.vsac-kurzeme.lv

att.

att.

 • Latvijas Sarkanais Krusts - Sociālās aprūpes centrs "Stūrīši". Adrese: Stūrīši 8, Laidzes pag. Talsu nov., LV-3280; tālr. +371 63237736, e-pasts: sac.sturisi@inbox.lv
 • Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”. Adrese: Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV- 2011; tālr. +371 67732482, e-pasts: slokas.slimnica@inbox.lv, mājas lapa: www.slokasslimnica.lv
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atsaucība”. Adrese: Telts iela 1, Rīga, LV- 1004; tālr. +371 67614429
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Veselības centrs „Ilūkste””. Adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447. Ar struktūrvienību - Sociālās aprūpes nodaļa „Subate”. Adrese: Sporta iela 20, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471. Tālr. +371 26180544, e-pasts: veseliba@ilukste.lv
 • Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis”. Adrese: Lielā iela 43, Kalupe, Daugavpils novads, LV-5450

att.

 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", Ilgstošas sociālās aprūpes centrs "Vecpiebalga". Adrese: "Greiveri", Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4102; tālr. +371 64161333
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija. Adrese: Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417; tālr. +371 6540221, +371 6540225, +371 6540221
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"", Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa. Adrese: Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3008; tālr. +371 63026690, +371 63012565

* Saskaņā ar Labklājības ministrijas 17.04.2013. vēstuli Nr.36-1-03/908 „Par jaunu klientu ievietošanas pārtraukšanu valsts sociālās aprūpes centros”.

** Saskaņā ar Labklājības ministrijas 05.12.2016. vēstuli Nr.36-1-0702/2433 “Par jaunu klientu ievietošanas pārtraukšanu Valsts sociālās aprūpes centrā “Rīga””.

*** Saskaņā ar Labklājības ministrijas 28.05.2019. vēstuli Nr.36-1-0702/978 ,,Par jaunu klientu ievietošanas apturēšanu”.

**** Saskaņā ar Labklājības ministrijas 05.12.2019. vēstuli Nr.36-1-0702/2087 ,,Par VSAC rezultatīvajiem rādītājiem ,,Finansēto vietu skaits institūcijās” ar 2019.gada 1.oktobri”

***** Saskaņā ar Labklājības ministrijas 16.11.2020. vēstuli Nr.36-1-0702/1671 ,,Par VSAC rezultatīvajiem rādītājiem ,,Finansēto vietu skaits institūcijās” ar 2020.gada 1.oktobri”

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Ina Grēfa

Ina.Grefa [at] siva.gov.lv

Sarmīte Voitkeviča

Sarmite.Voitkevica [at] siva.gov.lv

Gundega Gramste

Gundega.Gramste [at] siva.gov.lv