2022. gadā Sociālās integrācijas valsts aģentūra iesniedza projekta iesniegumu Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda investīciju projektu “RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. Tālākizglītība”, kas tiks īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt, ka sev nepieciešamo atbalstu varēs saņemt gan personas, kuru funkcionālie traucējumi tām liedz vai varētu liegt iekļauties darba tirgū un sabiedriskajā dzīvē, gan viņu neformālie aprūpētāji, gan arī sociālās nozares, izglītības nozares un citi speciālisti, kuri ikdienā rūpējas un nodarbojas vai izglīto personas ar funkcionālajiem traucējumiem. Investīcija paredz izveidot modernu, pieredzē un praksē balstītu kompetenču centru, tai skaitā neformālo aprūpētāju un sociālās un izglītības nozares speciālistu apmācībai darbā ar personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Lai attiecīgo projektu īstenotu, Aģentūrai jāveic šādi uzdevumi:

 1. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveide un pakalpojumu aprobācija izmēģinājuma projektā:
  1. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu apraksta izstrāde un pakalpojuma aprobācija izmēģinājuma projektā;
  2. Metodikas izstrāde darbam ar neformālajiem aprūpētājiem un Sociālās integrācijas valsts aģentūras speciālistu apmācība, lai nodrošinātu speciālistu kompetences pilnveidi darbam ar neformālajiem aprūpētājiem;
  3. Kompetenču attīstības programmas (moduļu) darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem izstrāde un aprobācija izmēģinājuma projektā.
 2. Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana, tehnoloģiju un materiāli tehniskās bāzes izveide kompetenču centra darbībai:
  1. Infrastruktūras pilnveide kompetenču attīstības centram Slokas ielā 61;
  2. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ēkai Dubultu prospektā 71;
  3. Kompetenču centra tehnoloģiskā aprīkojuma un materiāli tehnisko līdzekļu iegāde;
  4. Mobilās darba stacijas izveide;
 3. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.
 4. Investīcijas projekta vadība un īstenošana.

Investīcijas rezultātā tiks izveidots Latvijā modernākais kompetenču centrs personu ar funkcionāliem traucējumiem atbalstam, kurā tiks sniegti aprobēti efektīvi, kvalitatīvi, pierādījumos un labākajā praksē balstīti pakalpojumi, tai skaitā apmācības neformālajiem aprūpētājiem un dažādu nozaru speciālistiem, kuri ikdienā rūpējas, nodarbojas ar vai izglīto personas ar funkcionāliem traucējumiem, tādejādi maksimāli veicinot personu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju vai atgriešanos darba tirgū un sabiedrībā arī nākotnē. Pakalpojumiem, kas tiks sniegti centrā, ir jābūt efektīviem, kvalitatīviem, pierādījumos un labajā praksē balstītiem, kā arī tiem ir jāveicina personu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācija vai atgriešanās darba tirgū un sabiedrībā. 

Projekts tiek īstenots no 2022.-30.04.2025. gadam un tā kopējais finansējums ir 7 150 262,00 euro, t.sk. ANM 6 000 000,00 euro un valsts budžeta finansējums 1 150 262,00 euro.

Ir apstiprināts Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksts (standarts).