Statuss:
Īstenošanā
ESF

attēls

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos

2018.gada 20.februārī Sociālās integrācijas valsts aģentūra un Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk - LDDK) noslēdza līgumu Nr. SAM 8.5.1./6-12.1.3./1266 par sadarbību ESF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbība” 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” ietvaros LDDK īstenotajā projektā Nr.8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (turpmāk - Projekts).

Jūrmalas profesionālā vidusskola (turpmāk – JPV) ir uzsākusi dalību Projektā, kura ietvaros JPV audzēkņiem, kuri apgūst profesionālās vidējās un arodizglītības programmas, ir iespēja iesaistīties kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakšu īstenošanā uzņēmumos.

2021. gada I un II ceturksnī kvalifikācijas praksē Projekta ietvaros kopumā iesaistījās 33 JPV audzēkņi, kuri apgūst profesionālās vidējās un arodizglītības programmas.