Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Labklājības ministrijas starpniecību.

SIVA mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Ieskats SIVA telpās, procedūrās un pakalpojumos.

Vēsture

SIVA izveide aizsākta ar 1991.gadā dibināto “Republikānisko rehabilitācijas centru” (RRC), kura mērķi bija personu ar invaliditāti arodapmācība un pārapmācība, nodrošinot arī ārsta, sociālpedagoga, psihologa un medicīnisko palīdzību, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Īpašs ir 1992.gads, kad Labklājības ministrija (LM) un Hamburgas personu ar invaliditāti pārapmācības centra speciālisti kopīgi izstrādāja koncepciju par personu ar invaliditāti profesionālās rehabilitācijas centra izveidi Latvijā. Tādējādi Latvijā tika uzsākta profesionālās rehabilitācijas sistēmas izveide, kāda raksturīga Vācijā un Austrijā – centralizētas un specializētas institūcijas ar nacionālu vai reģionālu nozīmi. Tika uzbūvēts profesionālās rehabilitācijas centrs, kurā 1992.gadā septembrī mācības uzsāka 40 audzēkņi elektronisko iekārtu tehniķa un tirdzniecības uzņēmējdarbinieka specialitātēs.2002.gadā RRC nosaukums tika nomainīts uz „Koledža RRC”.

Tolaik Jūrmalā atradās arī valsts uzņēmums „Veselības centrs „Jaundubulti”” (dibināts 1986.gada 3.martā kā sanatorija), kas nodrošināja valsts finansētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (ārstnieciskās vannas, medicīniskās dušas, fizikālās terapijas, masāžas, fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa pakalpojumus u.c.). 2004.gada 15.aprīlī, apvienojot abas institūcijas „Koledža RRC” un „Veselības centrs „Jaundubulti””, tika izveidota valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, par darbības mērķi izvirzot personu ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās integrācijas veicināšanu. Ar 2008.gada 12.aprīli valsts aģentūras nosaukums tika mainīts uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru.

2021.gads

 • Sabiedrības integrācijas fonds 3.jūnijā SIVA piešķir statusu "Ģimenei draudzīga darbavieta" kategorijā valsts pārvaldes darba devēji līdz 2025. gada 3.jūnijam.

2020.gads

 • 1.janvārī stājas spēkā jaunie MK noteikumi (03.12.2009. Nr. 578 "Noteikumi par sociālā pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā"), kas nosaka sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanas un sniegšanas kārtību par valsts budžeta līdzekļiem. To mērķis ir sniegt pēctecīgu un savlaicīgu rehabilitācijas pakalpojumu personas darbspēju uzlabošanai.

2019.gads

 • SIVA direktore I.Jurševska saņem kustības "Dažādībā ir spēks" apbalvojumu "Mūsu darbinieki" par iekļaujošas darba vides radīšanu un dažādības vadību iestādē.
 • Valsts kancelejas organizētajā konferencē valsts un pašvaldību darbiniekiem "Celmlauzis" SIVA īstenotā ESF projekta Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros izstrādātās prasmju programmas tiek atzītas par nozīmīgu inovāciju, kas atstājusi ietekmi uz iestādes attīstību.

2018.gads

 • Janvārī Jūrmalas profesionālajā vidusskolā tiek uzsāktas prasmju apmācību programmas, kas izstrādātas ESF projekta Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros.
 • Lai veicinātu klientu veselības uzlabošanos, aprīlī tiek izveidotas 5 jaunas veselības veicināšanas programmas:
  • Muguras veselība;
  • Relaksācija;
  • Vitalitāte;
  • Organisma attīrīšanas kūre;
  • Restartē darba spējas.
 • Lai ergoterapijas nodarbību laikā izglītotu klientus par ergonomikas un locītavu aizsardzības principu ievērošanu dārzkopības darbos, jūnijā tiek uzstādītas augstās puķu dobes.
 • Augustā SIVA noslēdz sadarbības līgumu ar RSU par turpmāku sadarbību izglītības un zinātnes jomā.
 • Lai SIVA personālam nodrošinātu vēl plašākas klientu prasmju testēšanas iespējas, tiek iegādāta Eiropā pazīstamā darbspēju novērtēšanas metode Melba&Ida.

2017.gads

 • Maijā SIVA sadarbībā ar NVA aizsāka ESF projekta Nr.9.1.1.1/15/I/001 „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” atbalsta pasākums „Profesionālās piemērotības noteikšana” īstenošanu, kura ietvaros tiek veikta profesionālās piemērotības noteikšana ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, ilgstošajiem bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem vai ilgstošajiem bezdarbniekiem, kuri veselības pārbaudes pasākuma ietvaros saņēmuši rekomendāciju veikt profesionālās piemērotības noteikšanu.
 • Maijā tiek licencētas 5 jaunas profesionālās rehabilitācijas izglītības programmas:
  • lietvedis;
  • florists;
  • dārzkopis;
  • noliktavas darbinieks;
  • galdnieka palīgs.
 • SIVA 30.pastāvēšanas gadā tiek izveidots iestādes kopīgais simbols - karogs (tā autors A.Dzenis). Karogā zilā krāsa simbolizē uzticamību, pastāvību un apņēmību. Zaļā krāsa simbolizē ekoloģiju un mieru. Karoga centrā cilvēku veidotā Zvaigznes zīme simbolizē gaismas uzvaru pār tumsas valstību.

2016.gads

 • Lai sniegtu SIVA izglītības iestāžu audzēkņiem un studentiem vēl lielākas iespējas savā starpā komunicēt, tika atklātas izveidotās brīvā laika pavadīšanas telpas un datorklase Amulas ielā 6, Jaundubultos.
 • Lai pilnveidotu profesionālās rehabilitācijas sistēmu, veicinot pakalpojumu pieejamību personām ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditātes) un personām ar garīga rakstura traucējumiem, maijā tika uzsākta ESF projekta Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” īstenošana.
 • Lai sniegtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem iespēju sajust pēdu masāžas labvēlīgo ietekmi uz veselību, tika izveidota Sensorā taka jeb baskāju taka.

2015.gads

 • Lai attīstītu rehabilitācijas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti no 1.jūlija SIVA ir starptautiskās profesionālās asociācijas "Eiropas rehabilitācijas platforma" biedrs.
 • Lai  SIVA Koledžas studentiem un JPV audzēkņiem sniegtu atbalstu prakses vietu atrašanā un pēc izglītības iestāžu absolvēšanas palīdzētu atrast darba vietas, aprīlī tika atklāts karjeras konsultāciju kabinets.

2014.gads

 • No 28. maija SIVA direktore ir Ilona Jurševska.
 • 29. septembrī SIVA tika dibināta Konsultatīvā padome, lai, tiekoties politikas veidotājiem, politikas ieviesējiem un sabiedrības pārstāvjiem rastu efektīvus, inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus Padomes kompetences jomā esošu jautājumu risināšanai.

2013.gads

 • Jūrmalas profesionālajā vidusskolā izstrādātas un licencētas divas jaunas izglītības programmas – „Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas” ar kvalifikāciju „Palīgšuvējs”.
 • Jūrmalas profesionālajā vidusskolā akreditētas 12 izglītības programmas (ar akreditācijas termiņu līdz 2019.gadam):
  • profesionālās vidējās izglītības programmas – Datorsistēmas ar kvalifikāciju "Datorsistēmu tehniķis" un Komerczinības ar kvalifikāciju "Rūpniecības komercdarbinieks";
  • arodizglītības programmas – Ēdināšanas pakalpojumi ar kvalifikāciju "Pavārs", Elektrotehnika un elektronika ar kvalifikāciju "Elektrotehnikas montētājs", un Grāmatvedība ar kvalifikāciju "Uzskaitvedis”;
  • profesionālās pamatizglītības programmas – Ēdināšanas pakalpojumi ar kvalifikāciju "Pavāra palīgs", Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas ar kvalifikāciju "Palīgšuvējs" un Komerczinības ar kvalifikāciju "Tirdzniecības zāles darbinieks";
  • profesionālās tālākizglītības programmas – Mājturība ar kvalifikāciju "Veļas mazgātājs un gludinātājs", Grāmatvedība ar kvalifikāciju "Uzskaitvedis” un Datoru lietošana ar kvalifikāciju "Informācijas ievadīšanas operators";
  • profesionālās pilnveides programma – Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana ar pilnveidi "Apdrukas tehnoloģijas".

2012.gads

 • SIVA uzsākta ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas rindu koordinēšana, kā arī sociālās rehabilitācijas koordinēšana atkarīgām pieaugušām personām un bērniem un sociālās rehabilitācijas koordinēšana cilvēku tirdzniecības upuriem.
 • Jūrmalas profesionālajā vidusskolā izstrādātas un licencētas divas jaunas izglītības programmas – „Komerczinības” ar kvalifikāciju „Tirdzniecības zāles darbinieks” un „Mājturība” ar kvalifikāciju „Veļas mazgātājs un gludinātājs”.
 • ERAF projekta ietvaros Slokas ielā 61, Jūrmalā izveidotas divas elektronikas mācību telpas un praktisko nodarbību telpa – veļas mazgātava.
 • KPFI projekta ietvaros veikta  dienesta viesnīcas telpu siltināšana  , bet Dubultu pr.71 veikta saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai.

2011.gads

 • Izglītības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un pieejamības nodrošināšanai veikta piecu izglītības programmu „Mārketings un nodokļi”, „Cilvēku resursu vadība”, „Grāmatvedība un nodokļi”, „Viesnīcu servisa vadība” un ”Komerczinības, kvalifikācija ”Rūpniecības komercdarbinieks”” pielāgošana tālmācības procesa vajadzībām.
 • Lai pilnveidotu vidi, veikta ēka renovācija Slokas ielā 68 (ēkas siltināšana, logu, grīdas seguma un ventilācijas sistēmas nomaiņa, 6 sanitāro mezglu renovācija), mācību virtuves un ēdnīcas paplašināšana, kā arī pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem. 

2010.gads

 • Pilnveidota videokonferenču un tālmācības sistēma „Moodle”, kas nodrošina pasniedzēju un izglītojamo komunikāciju un materiālu apmaiņu e – vidē.
 • Dubultu pr.71 veikta telpu renovācija, kuras rezultātā ir izveidoti 60 jauni numuri, t.sk. 22 numuri pielāgoti personām ar dažādiem funkcionālajiem traucējumiem – gan kustību traucējumiem, gan dzirdes un redzes traucējumiem. Ūdens dziedniecības, ārstniecisko vannu un zemūdens masāžas procedūru kabineti aprīkoti ar stacionārajiem pacēlājiem, kas ļauj bez ierobežojuma sniegt pakalpojumu personām ar izteiktiem kustību traucējumiem, kā arī ir uzlaboti darba apstākļi medicīniskajam personālam, izvairoties no smaguma celšanas pārslodzēm.
 • Veikta medicīniskā aprīkojuma iegāde un ieviesti jauni fizikālās terapijas pakalpojumi: sāls terapija, tvaika pirts, limfodrenāžas zābaki, slinga terapija, kā arī ierīkota trenažieru zāle.
 • Uzsākta Nacionālo bruņoto spēku karavīru pēcmisijas rehabilitācija.

2009.gads 

Veikti rekonstrukcijas darbi Slokas ielā 68, kuru ietvaros, izveidota uzbrauktuve-pāreja klientiem ratiņkrēslos, bet dienesta viesnīcā profesionālās rehabilitācijas saņēmējiem izremontētas 27 istabiņas, t.sk. 20 telpas pielāgotas personām ratiņkrēslos.

2008.gads

V/A "Sociālās integrācijas centrs" mainīts nosaukums. Ar 12.aprīli tā saucas Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

2006.- 2007.gads 

Izveidoti atbalsta punkti Latvijā.

2005.gads

Kopā ar 11 nacionālajiem un 5 ārvalstu partneriem SIC uzsāk EQUAL projektu „Invalīdu nodarbinātības veicināšana”.

2004.gads 

Apvienojot Koledžu RRC un Valsts veselības centru „Jaundubulti”, tiek izveidota Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”.

2003.gads 

Akreditētas visas studiju programmas un koledža kopumā.

2002.gads

Nosaukuma maiņa - Koledža RRC.

2001.gads 

Sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi atklāj Dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem.

2000.gads 

Jauna mācību korpusa atvēršana Dubultos, Slokas ielā 61.

1999.gads 

RRC iesaistās Izglītības un zinātņu ministrijas īstenotajā ES Phare programmā “Biznesa izglītības reforma Latvijā” un uzsāk koledžas programmu realizāciju.

1998.gads 

RRC uzsāk realizēt izglītības programmas tālmācībā.

1995.gads 

Jauna mācību korpusa Dubultos atvēršana, piedaloties Vācijas Federatīvās Republikas darba un sociālās nodrošināšanas ministram dr. N. Blūmam un Latvijas Republikas Labklājības ministram A.Bērziņam.

1992.gads 

Latvijas Republikas labklājības ministrs un Vācijas Federatīvās republikas Darba un sociālās nodrošināšanas ministrs paraksta līgumu par palīdzību paraugveida profesionālās rehabilitācijas centra izveidē Latvijā. RRC atklāj mācību klases Ķemeros divām specialitātēm.

1991.gads 

Latvijas Republikas Ministru padome pieņem lēmumu Nr. 252 par Republikas Rehabilitācijas centra (RRC) izveidi.