Sociālās integrācijas valsts aģentūras Konsultatīvā padome (Padome) dibināta 2014.gada 29.septembrī, lai, tiekoties politikas veidotājiem, politikas ieviesējiem un sabiedrības pārstāvjiem rastu efektīvus, inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus Padomes kompetences jomā esošu jautājumu risināšanai.
Padomes mērķis ir veicināt valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko organizāciju, starptautisko partneru, cilvēku ar invaliditāti un citu iesaistīto pārstāvju sadarbību un saskaņotu rīcību, kas sekmētu cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanos un iespēju pilnvērtīgi iesaistīties un līdzdarboties sabiedriskajos procesos, tai skaitā integrēties darba tirgū.

Padomes nolikums:

 

Padomes dalībnieki:

 • Aģentūras direktors;
 • Aģentūras direktora vietnieks profesionālās rehabilitācijas jomā;
 • Aģentūras direktora vietnieks sociālās rehabilitācijas jomā;
 • Aģentūras Koledžas vadītājs;
 • Biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” pārstāvis;
 • Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” pārstāvis;
 • Latvijas Nedzirdīgo savienības pārstāvis;
 • Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāvis;
 • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes pārstāvis;
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta pārstāvis;
 • Labklājības ministra biroja pārstāvis;
 • Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta pārstāvis;
 • Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis.

 

Padomes sēžu protokoli: