Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) personu datu aizsardzības politikas mērķis ir nodrošināt Aģentūrā apstrādāto personu datu drošību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi (turpmāk – VDAR) prasībām un Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktajām prasībām, īstenojot ārējos normatīvajos aktos Aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi.

Personu datu apstrādes likumīgais pamatojums ir noteikts VDAR 6.panta pirmās daļas b), c) un e) apakšpunktā.

Aģentūras personu datu aizsardzības politika ir balstīta uz šādiem kritērijiem:

 1. Personas datu apstrāde ir likumīga un godprātīga.
 2. Personas datu apstrāde ir nepieciešama:
  2.1. 
  lai izpildītu uz Aģentūru attiecināmu juridisku pienākumu;
  2.2. 
  lai izpildītu uzdevumus, ko Aģentūra veic, īstenojot Aģentūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
  2.3. lai noslēgtu līgumus un izpildītu līgumsaistības.
 3. Personas datus Aģentūrā apstrādā tikai tam paredzētajam mērķim:
  3.1. personāla vadības nodrošināšanai;
  3.2. administratīvā procesa īstenošanai;
  3.3. Aģentūras pakalpojumu sniegšanai;
  3.4. līgumsaistību nodibināšanai un izpildei;
  3.5. videonovērošanai, pasākumu filmēšanai, fotografēšanai.
 4. Datu subjekts ir labprātīgi iesniedzis Aģentūrā savus personas datus, lai:
  4.1. 
  nodibinātu darba tiesiskās attiecības vai civildienesta attiecības;
  4.2. saņemtu pakalpojumu;
  4.3. noslēgtu līgumu.
 5. Datu subjekts ir informēts par:
  5.1. to, ka Aģentūra veiks viņa iesniegto personas datu apstrādi;
  5.2. personas datu apstrādes mērķi un juridisko pamatojumu;
  5.3. personas datu apstrādes pārzini;
  5.4. datu aizsardzības speciālistu;
  5.5. par personas datu saņēmējiem;
  5.6. tiesībām pieprasīt un saņemt informāciju par savu personas datu  apstrādi Aģentūrā;
  5.7. personas datu glabāšanu;
  5.8. to, ka personas datu nodošana trešajām personām, nesaņemot datu subjekta atļauju, pieļaujama tikai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
  5.9. to, ka Aģentūra neveic personas datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.
 6. Personu datus saturoša informācija Aģentūrā ir ierobežotas pieejamības informācija.
 7. Aģentūras darbinieki ir apmācīti personu datu aizsardzības jomā un informācijas tehnoloģiju drošības jomā.
 8. Aģentūras darbinieki, stājoties darbā, ir parakstījuši Saistību rakstu par amata pienākumu izpildes ietvaros apstrādāto personu datu neizpaušanu.
 9. Veicot fotografēšanu vai filmēšanu, atbildīgais darbinieks informē klātesošos par fotografēšanas vai filmēšanas mērķi un respektē personas tiesības neatļaut sevi fotografēt vai filmēt.
 10. Aģentūras dokumentu glabāšanas termiņi ir saskaņoti ar Valsts arhīvu. Aģentūra darbinieku un Koledžas studējošo personas lietas glabā 75 gadus. Profesionālās piemērotības noteikšanas klientu, profesionālās rehabilitācijas klientu, sociālās rehabilitācijas klientu, transportlīdzekļu vadītāju apmācības klientu un transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojuma klientu lietas glabā 10 gadus.
 11. No Aģentūras statistikas datiem nav iespējams identificēt konkrētu fizisku personu.

Aģentūras nolikumā ir noteiktas Aģentūras tiesības pieprasīt un saņemt no fiziskām un juridiskām personām Aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju. Ārējie normatīvie akti nosaka, kādus dokumentus persona iesniedz Aģentūrā, pieprasot nepieciešamo pakalpojumu.

Aģentūrā datu apstrādes drošību savas kompetences ietvaros uzrauga eksperts drošības jomā un informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks. 

Aģentūras eksperts drošības jomā Ilze Šulte (e-pasts: datudrosiba@siva.gov.lv).