Laika periodā no 1998. līdz 2008.gadam Aģentūra īstenoja 1 EQUAL, 18 Eiropas Sociālā fonda (ESF), 1 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un 16 Eiropas Savienības (ES) programmu projektus.

Realizējot EQUAL starptautiskās sadarbības programmas projektu no 2005. līdz 2007. gadam, tika veicināta invalīdu iekļaušanās darba tirgū.

ESF 2004. – 2006.gada projektu plānošanas periodā izstrādāto projektu īstenošanas gaitā no 2005.gada septembra līdz 2008.gada jūlijam Latvijas reģionos tika izveidoti 9 atbalsta punkti, izstrādātas 4 apmācības programmas, sagatavoti mācību metodiskie materiāli 11 izglītības programmām, izstrādātas un aprobētas 3 metodikas, labiekārtotas 19 mācību auditorijas un nodarbību telpas, nodrošināta materiāli tehniskā bāze, ieviesta videokonferenču sistēma, noteikta profesionālā piemērotība 1055 personām, veikta 264 cilvēku ar invaliditāti apmācība, attīstīts Dienas centra darbs, pilnveidoti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

ERAF 2004. - 2006.gada projektu plānošanas periodā izstrādātā projekta īstenošanas gaitā no 2005.gada novembra līdz 2007.gada septembrim veikti projektēšanas un celtniecības darbi invalīdu vajadzībām pielāgota mācību restorāna izveidošanai.

ES projektu rezultātā apgūta un ieviesta ārzemju pieredze invalīdu apmācībā un integrēšanā darba tirgū.