Latvijas valsts teritorijas kontūra ar norādītām Valsts sociālās aprūpes centru atrašanās vietām Rīgā un Liepājā

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus no valsts budžeta finansē bērniem vecumā līdz 4 gadiem (kuriem noteikta invaliditāte):

  • ar smagiem un ļoti smagiem garīgās attīstības traucējumiem;
  • ar smagiem un ļoti smagiem fiziskās attīstības traucējumiem;
  • ar kombinētiem smagiem un ļoti smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem.

Pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.138).

Lai saņemtu pakalpojumus, bērna likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta bērna dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz:

1) iesniegumu;

2) ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i):

- funkcionālo traucējumu veids(-i);

- akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību.

- Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei, ja persona vēlas saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā.

3) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (MK noteikumu Nr.138 1. pielikums) - attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiem.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzēji: 

Uzziņas par pakalpojumu

Ina Grēfa

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītājas vietniece
Ina.Grefa [at] siva.gov.lv

Inga Barisa Tilika

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vecākā eksperte
inga.barisa.Tilika [at] siva.gov.lv

Armanda Antonišķe

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas eksperte
armanda.antoniske [at] siva.gov.lv