Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, valsts finansē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus neredzīgām personām.

Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz:

1) iesniegumu;

2) ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās (tai skaitā drošības pogas pakalpojumu), pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā, specializētās darbnīcas pakalpojumu, īslaicīgās sociālās aprūpes jeb atelpas brīža pakalpojumu vai ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā.

! Nepieciešams ārsta apliecinājums, ka persona ir neredzīga.

! Pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā var saņemt, ja personai piešķirta 1. vai 2. invaliditātes grupa.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs:
Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” filiāle „Jugla”. Adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024. Tālrunis +371 67522859, +371 26402677, e-pasts: jugla@vsacriga.gov.lv(APTURĒTA JAUNU KLIENTU IEVIETOŠANA *)

att.

* Saskaņā ar Labklājības ministrijas 19.04.2023. rīkojumu Nr.50  ar 2023.gada 1.aprīli ir veiktas izmaiņas VSAC rezultatīvajos rādītājos ,,Finansētais vietu skaits institūcijā”

Uzziņas par pakalpojumu

Ina Grēfa

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītājas vietniece
Ina.Grefa [at] siva.gov.lv

Inga Barisa Tilika

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vecākā eksperte
inga.barisa.Tilika [at] siva.gov.lv

Armanda Antonišķe

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas eksperte
armanda.antoniske [at] siva.gov.lv